Rubriky
• genetika

vysoká rizikovost COVID-19 u lidí s Downovým syndromem

Dvě níže uvedené publikace i vlastní zkušenosti autor příspěvku z konsilií v domově pro osoby se zdravotním postižením uvádí vyšší riziko těžkých průběhů a úmrtí, a to v časnějším věku u nemocných s Downovým syndromem. Vzestup pravděpodobnosti úmrtí začínající ve starších statistikách u běžné populace po 60. roce věku, byl u Downova syndromu patrný již po 40. roce věku (známá progerie). Je patrný rozdíl oproti lidem, u nichž je mentální retardace způsobena DMO – perinatální encefalopatií.

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/covid-19-10-times-deadlier-people-down-syndrome-raising-calls-early-vaccination

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/02/adults-down-syndrome-3-times-more-likely-die-covid-study-finds

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Široce dostupný inhalační spray pro astmatiky by mohl výrazně snížit tlak na nutné hospitalizace s COVID19

V randomizovaná multicentrické studie z UK (tzv. STOIC trial) autoři prokazují, že inhalační budesonid (Pulmicort Turbuhaler, AstraZeneca), steroid obvykle používaný k léčbě astmatu a běžně dostupný ve všech lékárních na předpis, dramaticky snížil nutnost hospitalizace u pacientů s COVID-19 do týdne od nástupu příznaků. 139 pacientů starších 18 let pacientů s mírnými příznaky COVID-19 a s intervalem maximálně 7 dní od prvních příznaků bylo randomizována do dvou skupin v poměru 1:1 buď s obvyklou péči (69 nemocných, průměrný věk 46 let, BMI 26) nebo s aplikcí Pulmikortu v dávce 800μg 2x denně (70 nemocných, průměrný věk 44 let, BMI 27).

10 pacientů ze skupiny bez aplikace inhalačního kortikoidu dospělo buď k návštěvě pohotovosti nebo k hospitalizaci související s COVID-19 ve srovnání s jedním ve skupině s podáváním inhalačního budesonidu (Pulmicort) v průběhu měsíčního sledování.
Relativně bezpečný, široce dostupný a dobře prostudovaný lék, jako je inhalační steroid, by mohl mít výrazný vliv na snížení počtu nutných hospitalizací .

Autoři v ranných epidemiologických datech z prvních měsíců panedemie v UK zaznamenali malé zastoupení pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) u pacientů hospitalizovaných s COVID-19 a předpokládali, že by to mohlo být způsobeno „rozšířeným používáním inhalačních glukokortikoidů“ v této populaci. Často je hlavním důvodem, proč jsou těmto pacientům předepisovány inhalační glukokortikoidy, snížení exacerbací, které jsou v etiologii často považovány za „virové“.

U studie nebylo k 8.2.2021 ukončeno recenzní řízení v časopice Lancet ale článek v časopise European Respiratory Journal v tzv. system review zcela jednoznačně výsledky autorů podporuje. (DOI: 10.1183/13993003.01009-2020) stejně jako osobní zkušenost autora tohoto příspěvku.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR

Perfúzní periferní defekty v plicích na CTAG jsou častější u postCOVID pacientů

Francouzští autoři popisují v časopise Insight to Imaging analýzu obrazů CT angiografie s využitím dual source CT u 67 pacientů s COVID ‑ 19 a 79 pacientů bez COVID ‑ 19 s bakteriální pneumonií. U všech analyzovaných subbjektů byla plicní CT angiografie indikována pro podezřením na plicní embolii (PE) a makroskopicky patrný embolus / trombus nebyl v tepnách prokázán. Perfuzní defekty (PD) byly častější ve skupině COVID ‑ 19 než ve skupině bez COVID ‑ 19 (59,7%, respektive 26,6%, p <0,001). Obraz PD se lišiy, u pacientů s COVID ‑ 19 se vyskytovaly heterogenní PD (38/40, 95%), zatímco u pacientů bez COVID ‑ 19 se vyskytovaly většinou homogenní defekty perfuze. Několik nedávných pitevních studií popisovalo rozsáhlou vaskulární trombózu s mikroangiopatií a okluzí alveolárních kapilár post-mortem a tento typ změn nejspíše odpovídá nálezům na CTAG.

https://doi.org/10.1186/s13244-021-00972-0

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování • populárně naučné - nerecenzované • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Koronavirus tady s námi zůstane – možné varianty budoucího vývoje dle 119 imunologů- v čas. Nature

V článku z 16.2.2021 z časopisu Nature autor Nicky Phillips rozvádí varianty budoucího vývoje současné pandemie. V průběha ledna se zeptal 119 významných imunologů z 23 zemí na několik otázek týkajících se dalšího vývoje cirkulace viru v populaci či jeho schopnosti unikat imunitnímu systému. Většina z nich (89%) se přiklání k variantě, že virus bude v populaci nadále cirkulovat a nepodaří se jej celosvětově eliminovat.

V článku jsou citování názory mnha imunologů a vývojových biologu. Dle nich je plánování vymýcení = úplná eradikace tohoto viru ze světa v nejbližší budocnosti jako pokus plánovat stavbu žebříku k měsíci. Je to nereálné. Nepodaří-li se však virus vymýtit, neznamená to, že smrt, nemoc nebo sociální izolace budou pokračovat v měřítcích dosud viděných. Budoucnost bude do značné míry záviset na typu imunity, kterou lidé získají infekcí nebo očkováním, a na tom, jak se virus vyvine. Možné varianty vývoje i konečného stavu při probíhající vakcinaci a získávání imunity proděláním infekce jsou znázorněny na vývojovém diagramu.

Koronavirus by se i navzdory vakcinaci mohl vyhnout imunitě získané infekcí a /nebo přelstít i imunitu získanou po očkování. Laboratorní studie ukázaly, že neutralizační protilátky v krvi lidí, kteří měli COVID-19, jsou méně schopné rozpoznat jihoafrickou virovou variantu s mutací „spike“ proteinu, na který vakcíny cílí. Přesto má imunitní systém v rukávu spoustu triků a může reagovat na mnoho dalších rysů viru, nejen na spike protein. Je pravděpodobné, že vakcíny mohou chránit lidi před před těžkým průběhem onemocněním mutovanými typy viru SARS-CoV-2.

Koronavirus SARS-CoV-2 by tak mohl obrazně následovat vývoj pandemie španělské chřipky typu A v roce 1918, která zabila více než 50 milionů lidí, ale i v současnosti si ročně vyžádá zhruba 650 000 životů ročně a stát se endemickým virem. Chřipka a čtyři lidské koronaviry, které způsobují běžné nachlazení, jsou také endemické: ale kombinace každoročních vakcín a získané imunity znamená, že společnosti tolerují sezónní úmrtí a nemoci, které přinášejí, aniž by vyžadovaly lockdowny, roušky a sociální distancování. Je tedy pravděpodobné, že se i tato infekce stane méně závažným problémem a bude populací cirkulovat v sezónních infekcích s každoročními zimními ohnisky.

Ovšem velký vliv na budoucí vývoj bude mít skutečnost, zda se etabluje v populaci divokých zvířat. Virus SARS-CoV-2 může snadno infikovat mnoho zvířat, včetně koček, králíků a křečků. Je obzvláště infekční u norků a hromadná propuknutí infekce na farmách norků v Dánsku a Nizozemsku vedla k porážkám obrovského množství zvířat. Virus se také prokazatelně přenesl mezi norky a lidmi. Pokud by se usadil v populaci divokých zvířat a mohl by se šířit zpět na člověka, bylo by velmi obtížné jeho šíření kontrolovat.

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování

Vývoj incidence a úmrtnosti na Covid19 při povinných rouškách a po zavření restaurací a poté při rozvolnění opatření v USA v období 1. 3. – 31. 12. 2020

V USA vydalo Centrum pro Kontrolu Nemocí (CDC) pravidelnou týdení zprávu s povzbudivým názvem Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). V této zprávě sledovali incidenci COVID19 a mortalitu v čase při státem nařízenému používání tzv. face mask (roušky/respirátoru) a uzávěry restaurací a při následném zrušení tohoto zákazu.

Počínaje březnem/dubnem vydalo 39 států a District of Columbia (DC) povinnost obličejové masky. V březnu a dubnu 2020 49 států a DC zakázalo stravování v restauracích, ale do poloviny června tato omezení zrušily všechny státy a DC. Abychom prozkoumali souvislost státem vydaných pokynů s případy a úmrtími COVID-19 v období od 1. března do 31. prosince 2020, byla porovnána data o povinném nošení roušek a znovuotevření restaurace a míra růstu úmrtí ve vztahu k datu zavedení těchto opatření a po jejich rozvolnění na úrovní okresů (county). Nařízení povinného nošení masky byla spojena se snížením denních rychlostí růstu případů COVID-19 a úmrtí 1–20, 21–40, 41–60, 61–80 a 81–100 dní po zavedení. Povolení provozu v restauracích bylo spojeno se zvýšením denního tempa růstu případů COVID19 41–60, 61–80 a stabilizaci tohoto růstu v intervalu 81–100 dní po opětovném otevření a zvýšením denního tempa růstu úmrtí COVID19 61–80 a 81–100 dní po opětovném otevření.

V této studii byly nařízení povinného nošení obličejové masky spojeny se snížením případů COVID-19 a snížením počtu úmrtí již po 20 dnech, zatímco povolení místního stravování v restauracích bylo spojeno se zvýšením případů COVID-19 a tempem růstu úmrtí po 40 dnech. Se vznikem přenosnějších variant COVID-19 jsou opatření ke zmírnění dopadů komunity stále důležitější jako součást větší strategie ke snížení expozice a snížení přenosu SARS-CoV-2.

Omezení provedené analýzy jsou dle autorů následující:

Zaprvé, ačkoli modely zohledňovaly povinného nošení masky, zavírání restaurací a barů, zůstávání doma a zákazů shromažďování, ALE nezvažovali podíl dalších opatření včetně jiných typů podniků, provozoven a obchodů, dodržování rozestupů a další lokální omezení. Zadruhé, dodržování a prosazování všech opatření nebylo měřeny.

Zatřetí analýza nerozlišovala mezi vnitřním a venkovním stolováním, přiměřenou ventilací a dodržováním požadavků na rozestupy , fyzickou vzdálenost a obsazenost restaurací.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA s využitím tocilizumabu a jiná doporučení

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY – tentokrát v 490 stránkové publikaci. Celkem se na přípravě a aktualizaci podílí dalších více než 65 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Poslední update byl proveden 5.3.2021, poslední verze na tomto webu byla z 22.10.2020, proto doplňujeme aktuální verzi. Část doplněných dat v oddíle léčba je věnována Ivermektinu a rozboru publikovaných článků, verdikt guidelines není odmítavý, studie prokazující profit však nemají dokonalou metodiku a analyzuji malý počet nemocných.

Hlavní část revize pokynů za poslední měsíc obsahuje pokyny k léčbě COVID-19 s použítím tocilizumabu založená na předběžné zprávě o výsledcích studie „Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP)“ a na předběžných výsledcích otevřené, randomizované studie hodnocení terapie COVID-19 (RECOVERY). Na základě těchto studií panel aktualizoval svá doporučení takto:
Panel doporučuje použití tocilizumabu (jednorázová intravenózní dávka 8 mg / kg tělesné hmotnosti, až 800 mg) v kombinaci s dexamethasonem (6 mg denně po dobu až 10 dnů) u těch hospitalizovaných, kteří vykazují rychlou respirační dekompenzaci kvůli COVID-19.
Těmito pacienty jsou:
• Nedávno hospitalizovaní pacienti, kteří byli přijati na jednotku intenzivní péče (JIP) během předchozích 24 hodin a kteří vyžadují invazivní mechanickou ventilaci, neinvazivní mechanickou ventilaci (NIV) nebo kyslík s vysokou průtokovou nosní kanylou (HFNC) (> 0,4 ​​FiO2 / 30 L / min průtoku kyslíku)
• Čerstvě hospitalizovaní pacienti (ne na jednotce intenzivní péče) s rychle progredující hypoxémií, kteří vyžadují NIV nebo HFNC a mají výrazně zvýšené markery zánětu.
• U hospitalizovaných pacientů s hypoxemií, kteří vyžadují konvenční kyslíkovou terapii, panel doporučuje použít jednu z následujících možností: remdesivir (BIIa), dexamethason plus remdesivir (BIII) nebo samotný dexamethason (BI)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní

Pokles mortality nemocných s COVID19 na JIP z 60 % na 36 % – metaanalýza 53 studií

Autoři z Velké Británie uveřejnili v časopise Anesthesia na začátku února metaanalýzu 52 článků, zahrnujících 43128 pacientů a týkajících se úmrtnosti nemocných s dg. COVID na odděleních intenzivní péče (JIP) a vývoj úmrtnosti od počátku pandemie. Ukazuje se, že mortalita těchto těžce nemocných s COVID-19 od začátku pandemie nadále klesá, ale zlepšení se zpomaluje a v květnu dosáhla křivka vývoje plateau. Předchozí metaanalýza stejných autorů publikovaná v červenci 2020 ukázala, že celková úmrtnost pacientů s COVID-19 na JIP klesla z téměř 60 % na konci března 2020 na 41,6 % na konci konec května 2020 – tedy cca o jednu třetinu. Tato studie ukazuje, že pokles nadále pokračoval, ale již pomaleji a do konce října 2020 úmrtnost klesla na 35,5 %. Dva regiony se vymykají průměrné úmrtnosti: v australském státu Victoria je velmi nízká úmrtnost 11 % a na Středním východě je úmrtnost ze studie zahrnující čtyři země naprůměrně vysoká až 62 %.

V závěrečné diskuzi autoří zdůrazňují, že analyzované období nezahrnuje pacienty s novými variantami virů, které se obejvily v některých zemích do prosince 2020 či od ledna 2021. To zvýšilo počet pacientů s nutnou hospitalizací na JIP. Současně již v některých zemích ovlivňuje traektorii počtu závažných stavů opačným směrem stoupající počet očkováných obyvatel. Proto si období od listopadu 2020 zaslouží další, novou analýzu.

https://doi.org/10.1111/anae.15425

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy

Srovnání nadúmrtnosti v 77 státech světa v období pandemie COVID19

Dva autoři z německého Tübingenu a z Jeruzaléma srovnávaji nadúmrtnost v 77 zemích světa. Autoři porovnali týdenní, měsíční nebo čtvrtletní údaje o úmrtnosti ze všech příčin ze 77 zemí. K tomu využili volně dostupný a pravidelně aktualizovaný soubor údajů o úmrtnosti tzv. „World Mortality Dataset“. Z těchto dat pak vypočetli nadúmrtnosti (exessive mortality) v každé zemi během pandemie COVID-19.

V nejpostiženějších zemích vzrostla roční úmrtnost o více než 50%, zatímco v několika dalších zemích poklesla o více než 5%, pravděpodobně v důsledku locksdownů a snížení úmrtnosti mimo COVID-19. Z analýzy dat vyplynulo, že některé země hlásí úmrtí COVID-19 velmi přesně (viz první graf), ale mnoho podhodnocuje úmrtí na COVID-19 řádově. Zprůměrování celého souboru údajů naznačuje, že počet obětí na světě COVID-19 může být nejméně 1,6krát vyšší než uváděný počet potvrzených úmrtí.

Článek dosud nebyl publikován, je dostupný jako tzv. preprint.

na dalších dvou obrázcích je základní úmrtnost představuje černá linka, úmrtnost v letech 2015–2019 šedá linka, úmrtnost v roce 2020 červená) linka a v roce 2021 fialová linka.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Ivermektin – dosud publikované články

Články o klinickém použití ivermektinu jsou většinou ze zemí, kde je tento lék rutinně používán v humánní medicíně při léčbě parazitóz. Proto je jeho použití z jiné indikace nejsnadnější a nejrychlejší. Článek australských autorů potvrzuje potlačení replikace viru SARS-CoV2 in vitro. Nejprestižnější z níže uvedených je časopis Chest, v něm kolektiv autorů z Floridy uveřejnil rozbor 280 nemocných rozdělených do dvou skupin. Šlo o retrospektivní analýzu a rozdíl mortality byl velmi vysoký 15,0 % vs 25 % ve prospěch Ivermektinu. O dvojitě zaslepené studii s použitím placeba jsme informovali v uveřejněném linku na krátkou přednášcku na youtube o předběžných výsledcích léčby nehospitalizovaných nemocných z Izraele.

November 16, 2020 | Egypt
Efficacy and safety of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 pandemic
Elgazzar A, Basma H, Shaimaa Abo Y, Basma H, Mohy H, Hany M (Research Square; 100956)
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v2

November 3, 2020 | India
Role of Ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among health care workers in India
A matched case-control study; Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

October 27, 2020 | Iraq
Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq
Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

Do svých oficiálních doporučení zařadily léčbu Ivermektinem některé země jižní Ameriky- např. Bolívie či Peru.

October 22 | Peru
Antiviral and anti-inflammatory properties of ivermectin and its potential use in COVID-19
Portmann-Baracco A, Bryce-Alberti M, Accinelli RA (NCBI/Arch Bronconeumol/ScienceDirect)
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.arbr.2020.06.006

October 12, 2020 | USA
Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19
Rajter J-C, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J (ICON study; Chest)
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

October 2020 | Peru
Real-world evidence: The case of Peru. Causality between ivermectin and COVID-19 infection fatality rate
Juan Chamie (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_be…

August 24, 2020 | Bangladesh
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment of COVID-19 infection
Dr. Reaz Mahmud, Dhaka Medical College (ClinicalTrials.gov; NCT04523831)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

June 11, 2020 | Argentina
Usefulness of topical ivermectin and carrageenan to prevent contagion of COVID-19 (IVERCAR)
Hector E Carvallo, Eurnekian Public Hospital (ClinicalTrials.gov; NCT04425850)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850

June 9, 2020 | Egypt
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts
Waheed Shouman, Zagazig University (ClinicalTrials.gov; NCT04422561)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

June 2020 | Australia
The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM (Antiviral Res.; 178:104787)
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787

Podle randomizované kontrolované studie zahrnujícívíce než 400 účastníků

(58% žen s průměrný věke 37 let), z nichž 398 pacientů studie dokončilo. Ivermektin byl podávaný 5 dní v dávce 300 μg / kg nezrychlil výrazně zotavení u relativnšě mladých dospělých s mírnými příznaky onemocnění (rozdíl 2 dní ve prospěch skupiny nemocných užívajících Ivermektin nebyl signifikantní – 10 dní vs 12 dní). U několika nemocných byla nutná eskalace léčby a i kdyý byl rozdíl ve prospěch Ivermektinu žřejmý, nebyl statisticky signifikantní (2 % Ivermektin vs 5 % placebo).

DOI: 10.1001/jama.2021.3071

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2

Sdělení prof. Schwartze z Izraele popisuje design dvojitě zaslepené studie u 119 nehospitalizovaných nemocných. Obě skupiny opakovaně testovali a prokázali, že u nemocných léčených výše uvedeným přípravkem je doba nutného pobytu v karanténě minimálně o 3 dny kratší než u nemocných léčených placebem. Přednášející zdůraznějuje , že zkrácení doby, kdy je nemocný infekční má nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky.

Další sdělení je z konference The BIRD Meeting 20th February 2021 v UK. Přednášející popisuje empirické observace z rutinní praxe: překvapivě nízký výskyt COVID-19 v domově seniorů v USA a ve věznici v Argentině (BIRD), kde se ivermectin rutinně používá k prevenci parazitóz, především svrabu.

Obě přednášky navazují na tuto zprávu na našem z 12.2.2021