Rubriky
• incidence, mortalita • ostatní • populárně naučné - nerecenzované • weby, portály, facebook

Kolik lidí usmrtil coronavirus? Boj badatelů s odhadem úmrtnosti

Badatelé bojují s odhadem úmrtnosti, zatímco pandemie pokračuje. Článek v časopise Nature popisuje obtíže při hledání skutečné úmrtnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Posun úmrtnosti

K odhadu úmrtnosti při epidemiích je používán posun úmrtnosti. Jedná se o srovnání aktuální úmrtnosti v určitém období s průměrnou úmrtností v tomto období za posledních pět let. Z věrohodných dat z více než 30 zemí vyplývá nárůst úmrtnosti o téměř 600 000. Oficiální data ale evidují úmrtí v souvislosti s COVID-19 pouze u přibližně 413 000 osob. Z těchto poznatků ale nelze učinit zjednodušený závěr, že úmrtnost na COVID-19 je o polovinu větší, než ukazují statistiky. Situaci komplikuje celá řada faktorů.

Některá úmrtí v souvislosti s COVID-19 nejsou správně zaznamenána anebo došlo k nárůstu jiných příčin úmrtí.

Komplikující faktory v odhadu úmrtnosti

V množině všech nadměrných úmrtí jsou započítáni kromě pacientů, kteří oficiálně zemřeli na COVID-19 i ti, kteří sice zemřeli také na COVID-19, ale o jejich infekci se nevědělo. Pak jsou zde nemocní, kteří zemřeli kvůli COVID-19, ale příčina úmrtí byla úplně jiná – zde se totiž objevuje vliv snížené dostupnosti zdravotní péče, když například zdravotní systém kvůli redukovaným kapacitám nebyl schopný zajistit stávající zdravotní péči v plném rozsahu. Další roli v úmrtí v nepřímé souvislosti s COVID-19 sehrál vliv opožděné léčby z důvodu odkladu vyhledání lékařské péče pacienty (například je evidován nárůst úmrtí na infarkt myokardu). V menší míře mohou mít vliv i evidovaný nárůst případů domácího násilí, nárůst úmrtnosti na plicní embolii a ischemickou cévní mozkovou příhodu vzniklou ve spojitosti s onemocněním COVID-19. Tato souvislost nebyla zpočátku známa (https://www.covidfakta.eu/category/covid-a-cns/). Dále mohou statistiku komplikovat případy, ve kterých pacienti zemřeli s COVID-19, ale příčina úmrtí byla úplně jiná.

Další komplikující faktor v opačném směru je pokles úmrtnosti na některé specifické příčiny – například pokles počtu úmrtí při dopravních nehodách v dobách plošných karanténních opatření anebo na chřipku z důvodu zvýšených hygienických opatření. Tento pokles úmrtnosti může maskovat část nárůstu úmrtí na COVID-19 v množině nadbytečných úmrtí.

Excess deaths – zvýšení počtu úmrtí ve srovnání s předchozími roky

Analyzovat co nejpřesněji úmrtnost v souvislosti s COVID-19 potrvá roky po odeznění pandemie. Přesné vyhodnocení však nebude možné nikdy. Velkou neznámou jsou totiž chybějící statistické údaje ze středně a nízce rozvinutých zemí. Ve velké části světa jsou totiž data podhodnocená, protože se v řadě zemí neumírá v nemocnici, ale doma mimo systém zdravotní péče.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02497-w

Rubriky
• ostatní • populárně naučné - nerecenzované • weby, portály, facebook

Orálně-fekální přenos SARS-CoV-2

Současné důkazy potvrzují, že hlavní cestou přenosu jsou kapénky od nakažených jedinců, které mohou vzniknout ve stadiu před rozvojem klinických projevů nebo v symptomatickém stadiu.

Analýza CEBM (Centra medicíny založené na důkazech) Oxfordské univerzity přináší shrnutí relevantních prací přinašející důkazy, že virus SARS-CoV-2 může infikovat také gastrointestinální trakt a dále se z něj šířit.

Část pacientů nakažených virem SARS-CoV-2 (přibližně 12 %) má gastrointestinální příznaky (průjem, nauzeu, zvracení). Asi dvě pětiny (41 %) COVID-19 pozitivních pacientů vylučuje virus ve stolici. Vylučování viru stolicí trvá déle, než je přítomnost viru v nosohltanu. Byla potvrzena i přítomnost životaschopných virových částic ve stolici.

Zdravotnická zařízení

Mnoho vzorků nemocničních povrchů a vzduchu během pandemie v Londýně obsahovalo virovou RNA. Většina RNA pozitivních vzorků byla sice nalezena v místech obývaných COVID-19 nemocnými, ale 45 % pozitivních vzorků bylo nalezeno v místech, která nebyla bezprostředně obývána nemocnými. Kontaminované povrchy byly nejčastěji nalézány na klávesnicích, židlích a dávkovačích desinfekcí. Životaschopný virus se z povrchů ani ze vzduchu získat nepodařilo.

Stěry povrchů ze zdravotnického centra ve Wuhanu vykazovaly nejčastější míru pozitivity virové RNA v případě jednotky intenzivní péče (32 %), o něco méně na gynolologicko-porodnickém oddělení (28 %) a 20 % bylo nalezeno na oddělení vyhrazeném pro pacienty s COVID-19. Nejčastěji kontaminovanými povrchy byly tiskárny, klávesnice a kliky od dveří. Nejčastěji kontaminovanými ochrannými prostředky byly rukavice a dávkovače desinfekce.

Ve zdravotnickém zařízení v Singapuru byla testována přítomnost virové RNA pomocí RT-PCR. Nebyla zkoumána viabilita. Ve dvou zkoumaných pacientských pokojích, ve kterých se léčili nemocní s COVID-19, byly všechny vzorky negativní po provedeném běžném úklidu. V jednom pacientském pokoji s nemocnými, byly vzorky odebrány před úklidem. Zde byla zjištěna pozitivita výsledků u 13 z 15 povrchů v pokoji a 3 z 5 vzorků z toalety.

Detailně zpracovaná analýza provedená v únoru v Číně zkoumala vzorky stěrů z povrchů ve čtyřech náhodně vybraných trojlůžkových izolačních pokojích, v traktu oddělení a v částech vyhrazených pro personál. Nález RT-PCR pozitivních vzorků byl dokumentován dominantně na pacientských toaletách. Jeden slabě pozitivní vzorek vzduchu byl nalezen v traktu oddělení. Souhrn pozitivních nálezů z pokojů ukazuje obrázek. Práce zapadá do narůstajícího množství důkazů, že přenos nákazy probíhá i kontaktním přenosem. Zdůrazňuje význam hygieny rukou a desinfekce povrchů v boji s nákazou.

Odpadní vody

Virus je nalézán v odpadních vodách. Viabilní virové částice přetrvávají déle při nižších teplotách (14 dní při 4 °C, 2 dny při 20 °C).

Virus SARS-CoV-2 byl nalezen ve vzorcích odpadní vody ve Španělsku 41 dní před ohlášením prvního případu nákazy v zemi. Ve zmražených vzorcích vody (testována přítomnost 5 virových antigenů) byla zjištěna pozitivita již ve vzorcích z března 2019. Výsledky potřebují ověření. Nelze vyloučit falešnou pozitivitu metody PCR.

První pozitivní vzorek odpadních vod v Miláně byl zjištěn tři dny po identifikaci prvního nakaženého v Lombardii ve městě Codogno.

První pozitivní vzorky odpadních vod byly nalezeny pět dní po ohlášení prvních nakažených v Holandsku. Identifikace pozitivních vzorků byla možná při prevalenci onemocnění v populaci 1/100 000 nebo i nižší.

Kontrola odpadních vod tak může být citlivou metodou k monitoraci cirkulace viru v populaci. Virové částice v odpadních vodách nejsou velmi pravděpodobně viabilní.

Chlorování vody je nejefektivnějším nástrojem proti koronavirům ve vodě.

Rubriky
• karanténa • ostatní • weby, portály, facebook

COVID-19 u zvířat

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) zveřejňuje na svém webu doporučení a odpovědi na nejčastější otázky týkající se onemocnění COVID-19 u zvířat.

Organizace uvádí, že zvířata mohou být nakažena virem SARS-CoV-2. Jsou popsány nákazy psů, koček a norků, kteří se nakazili kontaktem s nemocnými lidmi. Nákaza se u koček projevuje respiračními a gastrointestinálními příznaky. Infekce norků chovaných na zvířecích farmách se projevuje respiračními příznaky a zvýšenou úmrtností. Nejnáchylnější k onemocnění jsou dle doposud získaných informací kočky. U koček chovaných v laboratorních podmínkách byl prokázán také přenos mezi kočkami navzájem. Přenos v laboratorních podmínkách byl pozorován i u fretek. Jejich onemocnění mělo mírnější průběh než u koček. Nakazit se mohou také křečci a makakové. Psi mívají mírnější projevy než kočky.

Ačkoliv jsou zvířata náchylná k infekci patogenem SARS-CoV-2, nejsou zvířata hnacím motorem pandemie. Zvířata mohou nakazit člověka, ale z epidemiologického hlediska není tento přenos významný.

Doporučení pro nemocné nebo COVID19 suspektní pacienty:

Je doporučeno omezení kontaktu se zvířaty.

Nemocní by neměli sdílet se zvířaty jídlo.

Neměli by se nechat od zvířat olizovat.

Péči o domácí mazlíčky by měli svěřit zdravým členům domácnosti.

Pokud musí nemocní pečovat o domácí mazlíčky sami, je doporučováno dodržování hygienických opatření včetně nošení ústenky, pokud je to možné.

Zvířata žijící v domácnosti s nemocnými lidmi nebo lidmi v domácí karanténě by neměla opouštět domov. Měla by být dodržována stejná karanténní opatření jako u lidí.

Na stránkách OIE jsou publikovány i konkrétní zprávy o nákazách domácích zvířat i zvířat chovaných v zajetí včetně divokých šelem.

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/events-in-animals/

Rubriky
• weby, portály, facebook

Vládní stránky USA o SARS-CoV2 pro odborníky

Obsahují odkazy na odborné články i seznam všech klinických studií v USA

https://www.nih.gov/health-information/coronavirus

Rubriky
• pro neodbornou veřejnost česky • weby, portály, facebook

Vládní stránky USA o SARS-CoV2 pro veřejnost

https://www.coronavirus.gov/

Rubriky
• ostatní • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+) • weby, portály, facebook

Facts about COVID-19 portál Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC)

Informace pro laickou i odbornou veřejnost v angličtině. Jsou zde vzory informačních letáků pro nemocné s různými typy chronických onemocnění, pro těhotné ženy atd. .. V části Disease background je podrobně popsán vlastní virus, odkazy na mapu jeho genomu, jeho sezónní šíření, typy onemocnění u různých věkových a rizikových skupin nemocných.

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/facts

Rubriky
• incidence, mortalita • weby, portály, facebook

Webový portál švédských jednotek intenzivní péče a počty hospitalizovaných s COVID19

Tento portál poskytuje informace o počtu hospitalizovaných v jednotlivých švédských městech a nemocnicích, o věkové struktuře i rizikových onemocněních hospitalizovaných pacientů s COVID19. Údaje jsou každodenně aktualizované.

Počet nově hospitalizovaných nemocných na JIP ve Švédsku od začátku května pomalu klesá navzdory nezavedení karantény a neuzavření základních škol a školek. Celkový počet hospitalizovaných a zemřelých je však v porovnání s ČR cca desetinásobný. Ale například oproti Francii či Irsku se o mnoho neliší, ačkoli v Irsku je přísná karanténa a uzavřené školy pro žáky od 12.3. až doposud (23.5.). Ve Francii je kromě uzavření škol též omezeno cestování mezi kraji atd. atd.. Opatření ve Francii, zelené a červené zóny https://www.bbc.com/news/world-europe-52615733 a přetrvávající omezení shromažďování včetně náboženských https://www.france24.com/en/20200523-france-to-allow-religious-gatherings-with-worshippers-in-masks-after-covid-19-ban

https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/

Opatření v Irské republice jsou shrnuta zde https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/ireland-extends-covid-19-lockdown-to-18-may-before-phased-exit

Rubriky
• incidence, mortalita • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+) • věkové skupiny • weby, portály, facebook

Interaktivní grafy počtu nemocných, zemřelých, testovaných

Na této stránce si můžeme sami vytvořit interaktivní grafy dle různých parametrů a pro různé země ve zvoleném období per capita nebo celková čísla a vždy aktualizované.

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?casesMetric=true&totalFreq=true&perCapita=true&smoothing=0&country=ESP+DEU+FRA+AUT+CZE+POL+SVK+SWE+CHE

Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost česky • weby, portály, facebook

Rozcestník Národní Lékařské knihovny

Tato webová stránka má dva oddíly, pro veřejnost a pro odborníky. Odkazuje na stránky Ministerstva zdravotnictví a na jiné portály knihoven, časopisů a odborných společností s tématikou SARs-COV-19 infekce.

Rubriky
• ostatní • populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost česky • weby, portály, facebook

Kronika největší krize moderního českého zdravotnictví

Facebooková stránka chronologicky mapuje krizovou situaci ve zdravotnictví od počátku epidemie Covid-19 v ČR v březnu 2020. Stránka zveřejňuje autentická svědectví zdravotníků a konfrontuje je s prohlášeními vlády a krizového štábu ČR. Spolu s informacemi z oficiálních zpravodajských serverů tak vytváří nezávislou kroniku této největší zdravotnické krize v dějinách ČR. Stránka sdílí také užitečné informace a odkazy pro zdravotníky, kteří i přes kritický nedostatek ochranných prostředků pracovali v první linii a přitom nemohli sebe, své pacienty, kolegy ani rodinné příslušníky v prvních měsících epidemie efektivně chránit před onemocněním Covid-19. Všechny příspěvky od provozovatelů stránky – lékařů jsou redigovány neformální redakcí.

https://www.facebook.com/covid19.zdravotnici/