Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce • ventilace

Přednáška na téma: Specifika těžkých forem Covid19

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Popisuji naše zkušenosti s průběhem těžkých virových pneumonií při infekci SARS-CoV2 či RDS na JIP. Diskutujeme monitorování nemocných, podpůrnou léčbu včetně ECMO a atypický průběh onemocnění s celkovou endothelitidou.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • imunitní a hematopoetický systém • plíce

Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19 epidemiologie, diagnostika, patogeneze, klinika, léčba – v češtině

Čeští autoři shrnují v přehledném článku klinický obraz a typy onemocnění při infekci SARS-Cov2. Mezi nejčastější symptomy infekce patří horečka, dráždivý kašel, bolesti svalů nebo dušnost. Typické laboratorní nálezy zahrnují normální či mírně snížený počet leukocytů, lymfocytopenii, u závažně nemocných se zvyšuje hodnota LDH, D-dimerů, CRP, případně i prokalcitoninu. Mezi nejčastěji popisované radiologické nálezy patří multifokální periferně lokalizované opacity charakteru mléčného skla nebo konsolidace, zesílení sept, crazy paving či cystické změny. Smrtnost infekce je závislá na věku postiženého, jeho komorbiditách a obvykle bývá udávána mezi 1a 3 %. V terapii se zvažuje podání hydroxychlorochinu, remdesiviru,
lopinaviru/ritonaviru či rekonvalescentního séra.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Švédské guidelines pro zobrazování COVID19

Tyto pokyny jsou relativně stručné a a zobrazování nepřiřazují významnou úlohu v primární diagnostice. Jsou v rámci zveřejněných guidelines na tomto webu na opačném konci indikační škály, ale dané formulaci vycházejí z evropských guidelines od ESTI.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Urgentní výpočetní tomografie při podezření na onemocnění COVID-19

Článek českých autorů, vycházejí z čínských zkušeností, byl původně distrubován jak doporučený postup Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a interpretaci výsledků. Postupně se změnil na návod expertní názor a byl doplně o dva odstave uvedené jako CAVE. Ty velmi zpochybňují vlastní text doporučení k provedení CT hrudníku jen na základě klinických příznalů. Autoři na konci textu totiž uvádějí že: až 50 % (v originálním článku Bernhaim A. et al je uvedeno 56%) pacientů COVID pozitivních může mít normální CT nález v prvních 2 dnech od začátku symptomů a též že: až v 70 % mohou být morfologické změny na CT způsobeny jinou infekcí než COVID19.

Z článků a doporučení citovaných na našem webu však vyplývá, že urgentní CT hrudníku nedoporučuje zatím žádná radiologická odborná společnost z oblasti států EU, z USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Srovnání CT nálezu u COVID19 a jiných virových pneumonií

Autoři ze dvou center srovnávají COVID19 s jinými virovými pneumoniemi. Typickými znaky pro COVI19 pneumonii je periferní distribuce, ložiska mléčného skla větší než > 10 cm, oboustraná lokalizace a typicky postižení všech 5 laloků, zvětšené medistinální a hilové uzliny. typicky také není patrný fluidotorax.

Rubriky
• CNS • CT, rtg, sono a MR

Cévní mozková příhoda jako první příznak COVID19

Autoři v časopise Brain, Behavior, and Immunity publikovali 27.4:2020 sestavu čtyř nemocných ve věku 73-88 let s iktem, jako první příznakem infekce COVID19. Doposud popisované CMP proběhly až po určité době léčby COVID19 pneumonie.

Rubriky
• CNS • CT, rtg, sono a MR

Nálezy na MR mozku u pacientů na JIP s infekcí COVID-19

36% pacientů s COVID-19 má příznaky postižení CNS včetně bolesti hlavy, změněného duševního stavu, akutního cerebrovaskulárního onemocnění a epilepsie. Míra i četnost neurologických příznaků je vyšší u pacientů se závažnějším stavem respiračního onemocnění. Relativně vysoké procento neurologických příznaků je v souladu se studiemi, které ukazují neurotropismus koronaviru. Obraz postižení mozku na MR byl u 44 % (12 z 27 vyšetřených COVID19 nemocných). Nejčastějí abnormality byl zvýšení signál kortexu na FLAIR obrazech a poté zvýšený signál bílé hmoty subkortikálně bez lobární predilekce. U jednoho nemocného byla diagnostikován akutní infarkt a u dalšího trombóza žilních splavů.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • ostatní • plíce

Guidelines Fleischnerovi společnosti

Fleischnerova společnost je odborná skupina pneumologů, radiologů a hrudních chirurgů – viz zde https://fleischner.memberclicks.net/

Tato společnost vydala též pokyny jak přistupovat k indikaci zobrazovacích metod. na rozdíl od ostatních pokynů uveřejnených na tomto webu rozdělila indikace do tří skupin dle klinické situace a symptomů včetně výsledků prvního testu rRT-PCR a závažnosti klinického stavu.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

ESTI guidelines a COVID19

Evropská společnost zobrazování hrudníku publikovala komplexní pokyny pro použítí prostého snímku, CT a sonografického vyšetření u onemocnění COVID19. pokyny k CT a snímku jsou obdobné jako v guidelines USA a UK a jsou podrobně popsány v přiloženém souboru.

Dále podrobně uvádím pokyny k sonografickému vyšetření, protože ty v ostatních guidelines chybí.

Chest ultrasound does not allow differentiation between bacterial and viral pneumoniae, nor between pulmonary oedema and infection. Ultrasound is used at the bedside to diagnose complications such as a pneumothorax under mechanical ventilation or pleural effusions and can help in adjusting mechanical ventilation or monitoring pulmonary fluid load.

Ultrasound use for other organs should be limited to indications where it is likely to be definitive in its findings.

If US is unlikely to be diagnostic, CT should be preferred (even in circumstances where US might be used first in ordinary circumstances), to minimise staff exposure. CT use must be balanced by the knowledge that those staff engaged in patient transportation to the CT unit may be exposed, and must be protected. Where US is appropriate and needed (e.g. pregnant women, children, ICU patients), it should ideally be performed at the bedside, to avoid patient transport and consequent staff exposure.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • plíce

Pokyny Německé radiologické společnosti k využití ZM u COVID19

Berlin, 26.03.2020. In Zusammenschau der Informationen zur Bildgebung bei COVID 19 erklärt die AG Thoraxbildgebung der DRG:

  1. Der primäre Test für die Diagnose von SARS Cov-2 ist die PCR.
  2. Bei negativem PCR Test und Verdacht auf COVID-19 sind serielle PCR Tests die Methode der Wahl.
  3. LDCT Zeichen sind nicht spezifisch für COVID-19 und können auch bei anderen Viruspneumonien vorkommen. Jedoch gibt es Berichte aus China, dass in der Situation: 1. passende klinische Symptome, 2. negativer PCR Test, 3. hohe lokale Prävalenz von SARS-Cov-2 und 4. klinische Konsequenz (d.h. bei Patienten mit ausgeprägter Symptomatik, die eine Hospitalisierung erfordern), eine native LDCT die Diagnose stellen kann, welche dann durch serielle PCR Tests bestätigt werden muss.
  4. Eine negative LDCT schließt COVID-19 nicht aus.
  5. Natives LDCT oder Röntgen Thorax können zur Einschätzung des Schweregrades und zur Verlaufskontrolle bei klinischer Indikation in schweren Fällen hilfreich sein.
  6. Der Radiologe muss mit den typischen LDCT Befunden von COVID-19 vertraut sein, um ihn als Zufallsbefund bei CTs mit einer anderen Indikation (z.B. Ausschluss Lungenarterienembolie) zu erkennen.

https://www.drg.de/de-DE/5995/covid-19/

upřesnění ze 7.4.2020

https://www.ag-thorax.drg.de/de-DE/6284/covid-19/