Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování

Vývoj incidence a úmrtnosti na Covid19 při povinných rouškách a po zavření restaurací a poté při rozvolnění opatření v USA v období 1. 3. – 31. 12. 2020

V USA vydalo Centrum pro Kontrolu Nemocí (CDC) pravidelnou týdení zprávu s povzbudivým názvem Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). V této zprávě sledovali incidenci COVID19 a mortalitu v čase při státem nařízenému používání tzv. face mask (roušky/respirátoru) a uzávěry restaurací a při následném zrušení tohoto zákazu.

Počínaje březnem/dubnem vydalo 39 států a District of Columbia (DC) povinnost obličejové masky. V březnu a dubnu 2020 49 států a DC zakázalo stravování v restauracích, ale do poloviny června tato omezení zrušily všechny státy a DC. Abychom prozkoumali souvislost státem vydaných pokynů s případy a úmrtími COVID-19 v období od 1. března do 31. prosince 2020, byla porovnána data o povinném nošení roušek a znovuotevření restaurace a míra růstu úmrtí ve vztahu k datu zavedení těchto opatření a po jejich rozvolnění na úrovní okresů (county). Nařízení povinného nošení masky byla spojena se snížením denních rychlostí růstu případů COVID-19 a úmrtí 1–20, 21–40, 41–60, 61–80 a 81–100 dní po zavedení. Povolení provozu v restauracích bylo spojeno se zvýšením denního tempa růstu případů COVID19 41–60, 61–80 a stabilizaci tohoto růstu v intervalu 81–100 dní po opětovném otevření a zvýšením denního tempa růstu úmrtí COVID19 61–80 a 81–100 dní po opětovném otevření.

V této studii byly nařízení povinného nošení obličejové masky spojeny se snížením případů COVID-19 a snížením počtu úmrtí již po 20 dnech, zatímco povolení místního stravování v restauracích bylo spojeno se zvýšením případů COVID-19 a tempem růstu úmrtí po 40 dnech. Se vznikem přenosnějších variant COVID-19 jsou opatření ke zmírnění dopadů komunity stále důležitější jako součást větší strategie ke snížení expozice a snížení přenosu SARS-CoV-2.

Omezení provedené analýzy jsou dle autorů následující:

Zaprvé, ačkoli modely zohledňovaly povinného nošení masky, zavírání restaurací a barů, zůstávání doma a zákazů shromažďování, ALE nezvažovali podíl dalších opatření včetně jiných typů podniků, provozoven a obchodů, dodržování rozestupů a další lokální omezení. Zadruhé, dodržování a prosazování všech opatření nebylo měřeny.

Zatřetí analýza nerozlišovala mezi vnitřním a venkovním stolováním, přiměřenou ventilací a dodržováním požadavků na rozestupy , fyzickou vzdálenost a obsazenost restaurací.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Doporučení = guidelines léčby COVID19 z USA s využitím tocilizumabu a jiná doporučení

Aktuální přehled doporučené léčby COVID19 opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY – tentokrát v 490 stránkové publikaci. Celkem se na přípravě a aktualizaci podílí dalších více než 65 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Poslední update byl proveden 5.3.2021, poslední verze na tomto webu byla z 22.10.2020, proto doplňujeme aktuální verzi. Část doplněných dat v oddíle léčba je věnována Ivermektinu a rozboru publikovaných článků, verdikt guidelines není odmítavý, studie prokazující profit však nemají dokonalou metodiku a analyzuji malý počet nemocných.

Hlavní část revize pokynů za poslední měsíc obsahuje pokyny k léčbě COVID-19 s použítím tocilizumabu založená na předběžné zprávě o výsledcích studie „Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP)“ a na předběžných výsledcích otevřené, randomizované studie hodnocení terapie COVID-19 (RECOVERY). Na základě těchto studií panel aktualizoval svá doporučení takto:
Panel doporučuje použití tocilizumabu (jednorázová intravenózní dávka 8 mg / kg tělesné hmotnosti, až 800 mg) v kombinaci s dexamethasonem (6 mg denně po dobu až 10 dnů) u těch hospitalizovaných, kteří vykazují rychlou respirační dekompenzaci kvůli COVID-19.
Těmito pacienty jsou:
• Nedávno hospitalizovaní pacienti, kteří byli přijati na jednotku intenzivní péče (JIP) během předchozích 24 hodin a kteří vyžadují invazivní mechanickou ventilaci, neinvazivní mechanickou ventilaci (NIV) nebo kyslík s vysokou průtokovou nosní kanylou (HFNC) (> 0,4 ​​FiO2 / 30 L / min průtoku kyslíku)
• Čerstvě hospitalizovaní pacienti (ne na jednotce intenzivní péče) s rychle progredující hypoxémií, kteří vyžadují NIV nebo HFNC a mají výrazně zvýšené markery zánětu.
• U hospitalizovaných pacientů s hypoxemií, kteří vyžadují konvenční kyslíkovou terapii, panel doporučuje použít jednu z následujících možností: remdesivir (BIIa), dexamethason plus remdesivir (BIII) nebo samotný dexamethason (BI)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní

Pokles mortality nemocných s COVID19 na JIP z 60 % na 36 % – metaanalýza 53 studií

Autoři z Velké Británie uveřejnili v časopise Anesthesia na začátku února metaanalýzu 52 článků, zahrnujících 43128 pacientů a týkajících se úmrtnosti nemocných s dg. COVID na odděleních intenzivní péče (JIP) a vývoj úmrtnosti od počátku pandemie. Ukazuje se, že mortalita těchto těžce nemocných s COVID-19 od začátku pandemie nadále klesá, ale zlepšení se zpomaluje a v květnu dosáhla křivka vývoje plateau. Předchozí metaanalýza stejných autorů publikovaná v červenci 2020 ukázala, že celková úmrtnost pacientů s COVID-19 na JIP klesla z téměř 60 % na konci března 2020 na 41,6 % na konci konec května 2020 – tedy cca o jednu třetinu. Tato studie ukazuje, že pokles nadále pokračoval, ale již pomaleji a do konce října 2020 úmrtnost klesla na 35,5 %. Dva regiony se vymykají průměrné úmrtnosti: v australském státu Victoria je velmi nízká úmrtnost 11 % a na Středním východě je úmrtnost ze studie zahrnující čtyři země naprůměrně vysoká až 62 %.

V závěrečné diskuzi autoří zdůrazňují, že analyzované období nezahrnuje pacienty s novými variantami virů, které se obejvily v některých zemích do prosince 2020 či od ledna 2021. To zvýšilo počet pacientů s nutnou hospitalizací na JIP. Současně již v některých zemích ovlivňuje traektorii počtu závažných stavů opačným směrem stoupající počet očkováných obyvatel. Proto si období od listopadu 2020 zaslouží další, novou analýzu.

https://doi.org/10.1111/anae.15425

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy

Srovnání nadúmrtnosti v 77 státech světa v období pandemie COVID19

Dva autoři z německého Tübingenu a z Jeruzaléma srovnávaji nadúmrtnost v 77 zemích světa. Autoři porovnali týdenní, měsíční nebo čtvrtletní údaje o úmrtnosti ze všech příčin ze 77 zemí. K tomu využili volně dostupný a pravidelně aktualizovaný soubor údajů o úmrtnosti tzv. „World Mortality Dataset“. Z těchto dat pak vypočetli nadúmrtnosti (exessive mortality) v každé zemi během pandemie COVID-19.

V nejpostiženějších zemích vzrostla roční úmrtnost o více než 50%, zatímco v několika dalších zemích poklesla o více než 5%, pravděpodobně v důsledku locksdownů a snížení úmrtnosti mimo COVID-19. Z analýzy dat vyplynulo, že některé země hlásí úmrtí COVID-19 velmi přesně (viz první graf), ale mnoho podhodnocuje úmrtí na COVID-19 řádově. Zprůměrování celého souboru údajů naznačuje, že počet obětí na světě COVID-19 může být nejméně 1,6krát vyšší než uváděný počet potvrzených úmrtí.

Článek dosud nebyl publikován, je dostupný jako tzv. preprint.

na dalších dvou obrázcích je základní úmrtnost představuje černá linka, úmrtnost v letech 2015–2019 šedá linka, úmrtnost v roce 2020 červená) linka a v roce 2021 fialová linka.

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Ivermektin – dosud publikované články

Články o klinickém použití ivermektinu jsou většinou ze zemí, kde je tento lék rutinně používán v humánní medicíně při léčbě parazitóz. Proto je jeho použití z jiné indikace nejsnadnější a nejrychlejší. Článek australských autorů potvrzuje potlačení replikace viru SARS-CoV2 in vitro. Nejprestižnější z níže uvedených je časopis Chest, v něm kolektiv autorů z Floridy uveřejnil rozbor 280 nemocných rozdělených do dvou skupin. Šlo o retrospektivní analýzu a rozdíl mortality byl velmi vysoký 15,0 % vs 25 % ve prospěch Ivermektinu. O dvojitě zaslepené studii s použitím placeba jsme informovali v uveřejněném linku na krátkou přednášcku na youtube o předběžných výsledcích léčby nehospitalizovaných nemocných z Izraele.

November 16, 2020 | Egypt
Efficacy and safety of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 pandemic
Elgazzar A, Basma H, Shaimaa Abo Y, Basma H, Mohy H, Hany M (Research Square; 100956)
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v2

November 3, 2020 | India
Role of Ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among health care workers in India
A matched case-control study; Behera P, Patro BK, Singh AK, et al. (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20222661

October 27, 2020 | Iraq
Controlled randomized clinical trial on using ivermectin with doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq
Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS (medRxiv)
https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

Do svých oficiálních doporučení zařadily léčbu Ivermektinem některé země jižní Ameriky- např. Bolívie či Peru.

October 22 | Peru
Antiviral and anti-inflammatory properties of ivermectin and its potential use in COVID-19
Portmann-Baracco A, Bryce-Alberti M, Accinelli RA (NCBI/Arch Bronconeumol/ScienceDirect)
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.arbr.2020.06.006

October 12, 2020 | USA
Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19
Rajter J-C, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J (ICON study; Chest)
https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.10.009

October 2020 | Peru
Real-world evidence: The case of Peru. Causality between ivermectin and COVID-19 infection fatality rate
Juan Chamie (ResearchGate)
https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_be…

August 24, 2020 | Bangladesh
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment of COVID-19 infection
Dr. Reaz Mahmud, Dhaka Medical College (ClinicalTrials.gov; NCT04523831)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04523831

June 11, 2020 | Argentina
Usefulness of topical ivermectin and carrageenan to prevent contagion of COVID-19 (IVERCAR)
Hector E Carvallo, Eurnekian Public Hospital (ClinicalTrials.gov; NCT04425850)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850

June 9, 2020 | Egypt
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts
Waheed Shouman, Zagazig University (ClinicalTrials.gov; NCT04422561)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04422561

June 2020 | Australia
The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM (Antiviral Res.; 178:104787)
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787

Podle randomizované kontrolované studie zahrnujícívíce než 400 účastníků

(58% žen s průměrný věke 37 let), z nichž 398 pacientů studie dokončilo. Ivermektin byl podávaný 5 dní v dávce 300 μg / kg nezrychlil výrazně zotavení u relativnšě mladých dospělých s mírnými příznaky onemocnění (rozdíl 2 dní ve prospěch skupiny nemocných užívajících Ivermektin nebyl signifikantní – 10 dní vs 12 dní). U několika nemocných byla nutná eskalace léčby a i kdyý byl rozdíl ve prospěch Ivermektinu žřejmý, nebyl statisticky signifikantní (2 % Ivermektin vs 5 % placebo).

DOI: 10.1001/jama.2021.3071

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Další informace o přínosech léčby ivermektinem při pozitivním RT-PCR testu na SARS-CoV2

Sdělení prof. Schwartze z Izraele popisuje design dvojitě zaslepené studie u 119 nehospitalizovaných nemocných. Obě skupiny opakovaně testovali a prokázali, že u nemocných léčených výše uvedeným přípravkem je doba nutného pobytu v karanténě minimálně o 3 dny kratší než u nemocných léčených placebem. Přednášející zdůraznějuje , že zkrácení doby, kdy je nemocný infekční má nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky.

Další sdělení je z konference The BIRD Meeting 20th February 2021 v UK. Přednášející popisuje empirické observace z rutinní praxe: překvapivě nízký výskyt COVID-19 v domově seniorů v USA a ve věznici v Argentině (BIRD), kde se ivermectin rutinně používá k prevenci parazitóz, především svrabu.

Obě přednášky navazují na tuto zprávu na našem z 12.2.2021

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy

Vývoj počtu úmrtí na COVID19 v ČR a Švédsku, mortalita do února 2021 a nová opatření ve Švédsku

Nová opatření platná od 25.2.2021 ve Švédsku.

Denní počty úmrtí – dle www.platz.se, např. dne 26. února ve Švédsku s otevřenými restauracemi, volným pohybem a pouze s doporučeným nošením roušek jen ve špičce v MHD či v nemocnicích umřelo 6x méně pacientů s diagnózou COVID19 ( hodnocen 7 denní klouzavý průměr).

Celkový počet úmrtí je k 27.2. v ČR (20194) cca o více než polovinu vyšší než ve stejně velkém (dle počtu obyvatel) ale výrazně rozlehlejším Švédsku 12857 a nůžky obou křivek se nadále rozevírají. Přitom ještě 25. září 2020 byl počet obětí ve Švédsku 10 krát vyšší než v ČR, jelikož ve Švédku proběhla na jaře 2020 opravdu výrazná tzv. první vlna a rozšířila se do domů s pečovatelskou službou („nursing homes“).

Předchozí příspěvky porovnávající obě země v prosinci 2020 a lednu 2021 jsou na našem webu zde:

Rubriky
• karanténa, vakcíny, očkování

Jaká je účinnosti různých vládních zásahů proti šíření COVID-19 – porovnání „lockdownů“ v 41 státech

Autoři z USA (včetně Harvardu) UK (včetně Oxforduú a Cambridge a Austrálie ale též i tzv nezívislého vědce z Prahy se snažili určit výsledný efekt vládních nefarmaceutických intervencí (NPI) na šíření COVID-19 v 41 zemích během první vlny pandemie. Sutidii uveřejnli 19.2:2021 v tištěné verzi časopisu Science. Z jejich srovnání vyplývá, že některé zásahy
byly výrazně účinnější než jiné. Tato práce může poskytnout vhled do kterých oblastí veřejného je vhodné výrazněji zasahovat. Stručný přehled jejich výsledů lze nejrychleji a nejpřehledněji zjistit z následného grafu.

Zdá se, že zavírání provozoven a obchodů a zákaz shromažďování byly účinné při snižování přenosu COVID-19. Uzavření většiny nepodstatných obchodů a provozoven bylo jen o něco málo účinnější než cílené uzavření, které se dotklo pouze podniků s vysokým rizikem infekce, jako jsou bary, restaurace a noční kluby.

Autoři sice analyzovali data mezi lednem a květnem 2020 ale v diskuzi uvádějí, že školy a univerzity mohou při opětovném otevírání zavést bezpečnostní opatření, jako je zmenšení velikosti třídy. Téměř 40 000 potvrzených případů spojených s univerzitami ve Velké Británii od jejich opětovného otevření v září 2020 však ukazuje, že tento typ vzdělávacích zařízení může i přes bezpečnostní opatření hrát v přenosu stále velkou roli.

V analyzovaných parametrech nejsou obsažena opatření jako, je testování, trasování a izolace případů. Tyto zásahy by se mohly stát důležitou součástí nákladově efektivní reakce na epidemii, ale dle autorů nebylo možné získat komplexní a srovnatelné údaje o jejich provádění.

Ačkoli jsou data týkající se nošení roušek a respirátorů snadněji dostupná, je obtížné odhadnout účinek nošení masky na veřejných prostranstvích, protože v důsledku jiných NPI došlo k omezenému veřejnému životu.

Další data k metodice a výpočtu jednotlivých modelů jsou obsažena v supplementu. Na následujícím grafu je vidět jak jednotlivá opatření ovlivňují počet případů infekce a počet úmrtí.

Článek na podobné téma do autorů ze Stanfordu, USA je zde

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kontraverze ohledně léčby (mortality) a prevence respiračního selhání u COVID19 při nedostatku vitamínu D

V lednu uveřejnil časopis Lancet preprint studie španělských a belgických autorů, uvádějících že podávání vitamínu D snižilo mortalitu nemocných na JIP s COVID19 a oboustrannou pneumonií o 60% oproti kontolní skupině. Následně po kritice některých recenzentů článek stáhlo a metodiku a statistické zpracování dsikutue s autory. Na serveru medscape vyšel k této situaci komentář. Předpokládá se, že v COVID-19 by vitamin D mohl snížit produkci prozánětlivých cytokinů a související syndrom akutní respirační tísně a následnou potřebu kritické péče.

Systematický přehled a metaanalýza z doby před COVID-19 z roku 2017, která zkoumala randomizované kontrolované studie (RCT), zahrnující více než 11 000 účastníků, prokázaly ochranné účinky denního nebo týdenního podávání vitaminu D na riziko akutní infekce dýchacích cest.

V současnosti dle serveru ClinicalTrials.gov probíhá cca 40 studií ohledně vitaminem D u nemocných s COVID-19 s různými hypotézami, včetně prevence a různých forem léčby.

Jedna studie publikovaná online loni v listopadu a zveřejněná na webu Medscape Medical News zjistila, že nedostatek vitaminu D při přijetí do nemocnice byl spojen s 3,7násobným zvýšením pravděpodobnosti úmrtí na COVID-19. Podobně jiná studie z Brazílie zveřejněná loni v prosinci zjistila, že nízké hladiny vitaminu D byly spojeny s vyšším rizikem závažné COVID-19. Vitamin D podávaný kriticky nemocným pacientům s COVID-19 však nesnížil jejich pravděpodobnost nutnosti mechanické ventilace nebo úmrtí.

V říjnu jsem na tomto serveru ohledně této problematiky zveřenili tento komentář a link na komentované hodnocení článku.(https://www.covidfakta.eu/ostatni/levna-ochrana-profylaxe-pred-covid19-zinek-a-vitamin-d/)

Rubriky
• léčba, léky, ostatní

Kolchicin nesnížil počet úmrtí nebo hospitalizací, ale u ambulantních pacientů bylo více plicních embolií

Jak rychle se mění vědecké názory a jak rozpotuplné výsledky mohou mít dvě klinické studie dokazuej tato práce. Na rozdíl od článku brazilských autorů viz zde ( https://www.covidfakta.eu/covid-a-incidence-mortalita/kolchicin-a-jeho-ucinky-u-ocvid19-klinicka-studie/) zveřejnili autoři z kandaského Montralu a z Mayo kliniky v USA data u mnohem větší studie s více než 4000 pacientů. Z hodnocení těchto dat vyplývá, že léčba COVID19 kolchicinem v rámci ambulantní péče významně nesnížila počet úmrtí nebo hospitalizací, ale současně bylo u těchto nemocných zaznamenáné více plicních embolií než u kontrolní skupiny léčené placebem. Autoři v dvojitě zaslepené studi s názvem COLchicine CORONAvirus SARS-CoV-2 (COLCORONA) po randomizaci podávali kolchicin v dávce 0,5 mg dvakrát denně po dobu prvních tří dnů a poté jednou denně) nebo placebo.

Do studie byly zařazení pacienti starší 40ti let, kteří měli alespoň jeden z dále uvedených rizikových faktorů a jejicch stave nebyl tak vážný, že vyžadoval hospitalizaci. Zařazen do studie byli pacienti s alespoň jedním z následujících vysoce rizikových kritérií: věk 70 let nebo starší, obezita (index tělesné hmotnosti 30 kg / m2 nebo více), cukrovka, nekontrolovaná hypertenze (systolický krevní tlak ≥ 150 mm Hg), známá respirační onemocnění, známé srdeční selhání, známé koronární onemocnění, horečka nejméně 38,4 ° C za posledních 48 hodin, dušnost v době prezentace, bicytopenie, pancytopenie nebo kombinace vysokého počtu neutrofilů a nízkého počtu lymfocytů.

Článek doposud neprošel recenzním řízením.