Rubriky
• incidence, mortalita • ostatní • věkové skupiny

Nadměrná úmrtnost způsobená všemi příčinami v Evropě v březnu a dubnu během COVID-19 pandemie: předběžné výsledky dle EuroMOMO

EuroMOMO projekt používá statistický algoritmus, který umožňuje
vzájemně porovnávat týdenní nadměrnou úmrtnost v jednotlivých evropských státech. Funguje od pandemie chřipky A (H1N1) v roce 2009. Evropské státy, které jsou součástí projektu Euromomo (A, BE, D, DK, E, EST, F, FIN, GR, GB, H, I, L, MT, NL, NI, P, S, SUI ) zveřejnili analýzu a hodnocení celkové mortality v průběhu pandemie do 18 týdne roku 2020.

Souhrnně došlo k postupnému vzestupu celkové úmrtnosti ve všech hodnocených věkových skupinách nad 14 let mezi 11.-14. týdnem a poté došlo k rychlému poklesu. Ve 14. týdnu zemřelo o cca 35 000 lidí více než byl dlouhodobý průměrný počet zemřelých souhrnně ve všech zúčastněných státech. 32800 z nich bylo starších 65 let.

V státech A, DK, EST, FIN, DE, GR, H, L, MT a N se však křivka průměrné úmrtnosti neodchýlila od normálu na rozdíl od ostatních států (BE, E, F, GB, Ch, I, NL, NI, P, S, SUI), kde došlo k výrazným odchylkám.

též viz

Rubriky
• plíce • věkové skupiny

Přednáška na téma: Pediatrický COVID-19

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Děti a dospívající do 19 let představují ve všech zemích postižených epidemií COVID-19 jen 1-2 % všech nemocných. Průběh onemocnění je u nich zpravidla mírnější než v pozdějším věku a fatální případy jsou zcela ojedinělé. Pediatři se obávali, zda některé skupiny dětí mohou být zranitelnější, ale to se naštěstí neprokázalo ani v případě kojenců, ani u dětí s chronickým plicním onemocněním, ani u imunosuprimovaných dětí v průběhu onkologické léčby. Děti jistě hrají určitou roli v komunitním šíření infekce. Transplacentární přenos byl zaznamenán zcela výjimečně a podle dostupných zpráv nebyl jednoznačně verifikován. Velkou výzvou zůstává otázka, zda rozdíly v klinické závažnosti u různých věkových skupin pomohou porozumět podstatě imunitní odpovědi organismu v průběhu COVID-19.

Rubriky
• pro neodbornou veřejnost česky • psychika, sociologie • věkové skupiny

Přednáška na téma: COVID-19 u starších lidí a v tzv. dlouhodobé péči

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Ve všech zemích největší počet obětí mezi klienty dlouhodobé zdravotně sociální péče (DS, DZR, LDN) při kumulace rizikových faktorů:
velmi staří, multimorbidní a křehcí (frail) klienti, mnohdy odtržení od potřebné zdravotní péče, stálé nebezpečí nezvládnutí ústavní epidemie (zavlečení, promoření, chaos).
Česko bohužel dlouhodobě zdravotně sociální pomezí systémově neřeší = potenciální velký problém epidemiologický, etický, právní, zdravotní, organizační pro případnou 2. vlnu!!!

Rubriky
• incidence, mortalita • populárně naučné - nerecenzované • věkové skupiny

Přednáška na téma: Porovnání různých přístupů ke sběru dat o incidenci a prevalenci SARS-CoV-2

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Přednáška shrnuje možné přístupy ke sběru dat (pasivní a aktivní sběr dat), hodnotí proběhlé studie a diskutuje možný design studií budoucích.

Rubriky
• incidence, mortalita • věkové skupiny

Age, frailty and diabetes

Autoři analzyuji některé rizikové faktory u onemocnění COVID19, především křehkosti ve stáří a diabetes mellitus.

Rubriky
• populárně naučné - nerecenzované • pro neodbornou veřejnost česky • věkové skupiny

Méně než 5% Švédů s COVID19 na JIP je starších 80 let – je to málo?

Průměrný věk lidí léčených na švédských JIP jednotkách intenzivní péče pro Covid-19 je podle registru intenzivní péče pouhých 60 let. A z 1 929 lidí, kteří dosud podstoupili intenzivní péči, bylo pouze 92 ve věku nad 80 let (4,7 procenta) a pouze jedna osoba ve věku nad 90 let. Švédsko mělo a má v celém průběhu pandemie stále 20-30% kapacit JIP lůžek volných. Proto ve švédském tisku i veřejnosti probíhá diskuze zda nemocní nad 80 let nebyli diskriminování v přístupu k JIP péči. Bylo též zahájeno oficiální šetření obdobou našeho ministerstva zdravotnictví tzv Socialstyrelsen (The National Board of Health and Welfare). tato instituce vydala metodický návod jak hodnotit nemocného k hospitalizaci na JIP při mimořádných okolnostech. V textu, který je též v příloze, nejsou žádné věkové kategorie uvedeny. je ale fakt že ve věkové skupině nad 80 let přežívá 30 denní pobyt na JIP jen 12 % nemocných mužů, zatímco ve věkové skupine 70-79 let je to již 62%. V srovnání se zprávou NHS, která je též k dispozici na našem webu, je toto procento zcela srovnatelné se situací na JIP ve Velké Británii (viz sloupcové grafy).

Profesor geriatrie Yngve Gustafson z Umeå University ale tvrdí, že největší problém byl fakt, že základní nemocniční péče nebyla nabízené starším nemocných v pobytových zařízení sociálních služeb (PSSZ) tedy v zařízeních pro seniory. Ve Stockholmu bylo hospitalizováno v nemocnici pouze 12 procent ze všech infikovaných virem SARS-CoV2 z PSSZ.

Rubriky
• incidence, mortalita • populárně naučné - nerecenzované • věkové skupiny

Vykazování úmrtnosti v ČR – zdůvodnění cca 10 týdenního zpoždění údajů

Ze sledování dat úmrtnosti v některých evropských státech lze dovodit jak moc ovlivnila pandemie SARS-CoV2 úmrtnost – (viz naše zprávu o projektu euromomo). Z dat k 20. týdnu je zřejmé, že v okolních státech /Německo, Rakousko, Maďarsko/ k žádnému zvýšení úmrtnosti nedošlo. Naopak je úmrtnost v mnoha týdnech pandemie nižší než průměr za posledních 5 let. Stejná je situace v ČR do 13. týdne. Zpoždění českých dat vysvětluje tiskový mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar ( jan.cieslar@czso.cz) takto:

Systém sběru dat o zemřelých ČSÚ probíhá prostřednictvím sběru a zpracování statistických hlášení o úmrtí, které vyplňují a na ČSÚ posílají příslušné matriční úřady. Lhůta na posílání je určena na nejpozději 5. kalendářní den po skončení kalendářního měsíce. Tato lhůta je daná historicky a vychází z měsíčního cyklu zpracování a kontroly demografických dat a zřejmě i ekonomických důvodů (dříve šlo pouze o papírová hlášení posílaná klasickou poštou; i nyní je však poštou stále zasílán poměrně velký objem hlášení – 40% v případě hlášení o sňatku či úmrtí, 98% v případě hlášení o narození, zbytek se posílá datovou schránkou buď jako sken hlášení anebo v elektronicky čitelném formátu). Tímto bohužel vzniká už několikatýdenní „zpoždění“ hned na začátku intervalu mezi datem úmrtí a zpracováním na ČSÚ.
V zájmu zveřejňování nezkreslených údajů tak ČSÚ zveřejňuje nyní údaje o týdenních počtech úmrtí pouze za ty týdny, které jsou vyhodnoceny jako dostatečně úplné ke zveřejňování. Vždy je však určitá část úmrtí, o nichž se informace dostane na ČSÚ s větším zpožděním, proto jsou údaje vedeny jako předběžné: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr

Rubriky
• ledviny • věkové skupiny

Stratifikace rizikovosti nemocných s onemocněním ledvin, u který je vhodné setrvat v sociální izolaci v době pandemie COVID19

Nemocní s imunosupresí a s chronickým onemocněním ledvin patří mezí skupiny s vyšší mortalitou u onemocnění COVID19. Autoři z The Renal Association na stránkách www.renal.org (definují tři skupiny různě rizikových nemocných s imunosupresí při chronickém onemocnění ledvin. Nejrizikovější skupina jsou Ti, kteří užívají pod dobu delší než 6 měsíců cytotoxika / rituximab nebo jinou biologickou léčbu, dále Ti, kteří v současné době užívají cyklofosfamid perorálně nebo Ti, kteří užívají kortikosteroidy v dávce 20 mg prednisolonu / den a více.

Rubriky
• incidence, mortalita • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+) • věkové skupiny • weby, portály, facebook

Interaktivní grafy počtu nemocných, zemřelých, testovaných

Na této stránce si můžeme sami vytvořit interaktivní grafy dle různých parametrů a pro různé země ve zvoleném období per capita nebo celková čísla a vždy aktualizované.

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?casesMetric=true&totalFreq=true&perCapita=true&smoothing=0&country=ESP+DEU+FRA+AUT+CZE+POL+SVK+SWE+CHE

Rubriky
• imunitní a hematopoetický systém • ostatní • věkové skupiny

Akrální kožní léze s erytémem a purpurou u dětí

Španělští autoři popisují 22 případů kožních lézí na akrech s erytémem, purpurou a puchýřky u dětí a teenagerů s mírnými či žádnými klinickými symptomy COVID19. Autoři se domnívají, že tyto léze vznikají jiným mechanizmem než ischemické kožní akrální změny cévního původu, napodobující omrzliny, které jsou popisované u COVID19 pacientů s těžkým průběhem a s pozitivním testem Dimer X. PCR testy byly u všech popsaných dětských případů negativní. Autoři se domnívají, že nález by mohl mít stejný mechanizmus jako u interferonových nefropatií např. u lupus erytematodes, které jsou způsobeny interakcí s typem 1 interferonu. Krevní vzorky všech pacientů byly uchovány pro další analýzu. Článek má bohatou fotodokumentaci.