Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce • psychika, sociologie

Dlouhodobé následky prodělaného onemocnění COVID19 (plicní funkce, HRCT a subjektivní obtíže)

Kolektiv čínských autorů publikoval v lednu 2021 v časopise Lancet analýzu nálezů u dosud největší dlouhodobě sledované skupiny hospitalizovaných nemocných s COVID19. Pacienti s COVID-19 propuštění z nemocnic mohou mít přetrvávající příznaky a často si stěžují na špatnou kvalitu života. V popisované studii autoři podrobně analyzují subjektivní obtíže u 1733 nemocných (průměrný věk 57 let, 52 % muži) . U 390 z nich proběhlo též kontrolní vyšetření plicních funkcí, HRCT a sonografie žil dolní končetiny a břicha s odstupem 6 měsíců od propuštění z nemocnice.

76% pacientů uvedlo alespoň jeden příznak 6 měsíců po onemocnění a podíl byl vyšší u žen. Nejběžnějšími příznaky byly únava nebo svalová slabost a potíže se spánkem. Navíc 23% pacientů uvedlo při následném sledování úzkost nebo depresi.
CT bylo velmi podrobně semikvantitativně hodnoceno, každý z 5 plicních laloků byl ohodnocen stupněm 1-5 dle % postižení z celkového objemu plicního parenchymu. Pacienti se závažnějším klinickým průběhem mají celkem logicky také vyšší kontrolní skóre abnormalit na CT – nejčastější morfologické změny jsou zvýšení denzity typu mléčného skla a nález nepravidelných retikulárních a lineárních změn v plicním parenchymu. Procento pacientů s abnormální plicní difúzí je též vyšší u těch, kteří prodělali těžší akutní onemocněním.
V analýze s více proměnnými mají ženy a účastníci studie se stupnicí závažnosti 5–6 vyšší riziko poškození difúze plic a častější subjektivní obtíže (úzkosti nebo deprese a únavy nebo svalové slabosti).

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • kardiovaskulární systém • ledviny • plíce

Pozdní komplikace nemocných hopitalizovaných s COVID19

Ve studi bylo sledováno 47780 hospitalizovaných pacientů s COVID-19 (průměrný věk 65 let, 55% mužů) , propuštěných nejpozději 31. srpna 2020, a tatko skupina byla statisticky srovnávána s s kontrolní skupinou s obdobnou klinickou i demografickou skladbou. Po dobu 140/153 dnů byla sledována úmrtnost ze všech příčin a diagnózy respiračních, kardiovaskulárních, metabolických, ledvinových a jaterních nemocí či opakovaná přijetí do nemocnice. Počet opakovaných přijetí byl u nemocných s prodělaným COVID-19, 3,5 krát (3,4 – 3,6) větší, než v kontrolní skupině. Počet úmrtí přepočtený na 1000 osob byl u nemocných s prodělaným COVID-19 7,7krát (7,2 – 8,3) větší.

Ve srovnání s běžnou populací byli jedinci s prodělaným COVID-19 ve věku ≥ 50 let, častěji muži, žijící v sicálně slabé oblasti, bývalý kuřáci, s nadváhou či obézní. Jednotlivci vyžadující hospitalizaci na JIP měli následně po propuštění vyšší výskyt respiračních onemocnění a cukrovky, ale opak byl pravdivý pro mortalitu, opakované přijetí do nemocnice a MACE (major adverse cardiovascular event). Článek dosud neprošel recenzním řízením a nebyl přijat k publikaci.

Rubriky
• CNS • kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní • ledviny

COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease

Mezinárodní kolektiv více než 40 autorů vydal přehledný článek a doporučení tzv. State of Art Review k léčbě trombotických a tromboembolických komplikací infekčního onemocnění COVID19. Tyto komplikace společně s přehnanou imunitní reakcí jsou nejčastější příčinou úmrtí či dlouhodobých následků infekce SARS-CoV2 při poškození plic, srdce, ledvin a mozku. Současně dochází velmi často ke zkřížené reakci s dalšími podávanými léky. Proto má standardizace léčby a prevence zcela zásadní vliv na osud nemocných.

Kromě toho též zatím používané léky COVID-19 mohou mít nepříznivé lékové interakce s antiagreganty a antikoagulanty. Pandemie může též kvůli alokaci zdrojů při sociálním distancování nepříznivě ovlivnit péči o pacienty bez COVID-19, ale s trombotickými příhodami.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • kardiovaskulární systém

Léčba chlorochinem / hydroxychlorochinem (Plaquenil) a makrolidovými antibiotiky u COVID-19

Autoři z Harvard Medical School v multicentrické mezinárodní studii hodnotí na základě analýzy registrů léčbu pacientů s COVID-19 využívající antimalarikum chlorochin a/nebo hydroxychlorochin v kombinaci s makrolidovými antibiotiky. 14 888 pacientů bylo léčeno antimalarikem (1 868 dostalo chlorochin, 3 783 dostalo chlorochin s makrolidem, 3 016 dostalo hydroxychlorochin a 6221 dostalo hydroxychlorochin s makrolidem). 81 144 nedostávalo ani jednu z výše uvedených kombinací a odpovídalo kontrolní skupině. Z podrobné analýzy vyplynulo, že každý z těchto lékových režimů s antimalarikem byl spojen se sníženým přežíváním hospitalizovaných s COVID-19 a se zvýšenou frekvencí komorových arytmií (ventrikulárních tachykardií a atriálních fibrilací vzniklých de.novo) Proto v závěru článku v časopise The Lancet autoři tuto léčbu důrazně nedoporučují. Na základě této práce a dalších analýz byla léčba již zakázána ve Francii, Itálii a Belgii. Výjimku představují probíhající kontrolované klinické studie schválené národními regulátory.

https://www.wionews.com/world/covid-19-france-italy-and-belgium-ban-usage-of-hydroxychloroquine-301449

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • kardiovaskulární systém • plíce • ventilace

Přednáška na téma: Specifika těžkých forem Covid19

Konference „Co víme a nevíme o COVID aneb Nemoc není politika“ 26.5.2020

Popisuji naše zkušenosti s průběhem těžkých virových pneumonií při infekci SARS-CoV2 či RDS na JIP. Diskutujeme monitorování nemocných, podpůrnou léčbu včetně ECMO a atypický průběh onemocnění s celkovou endothelitidou.

Rubriky
• imunitní a hematopoetický systém • kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní • plíce

Proč a jak přechází těžší respirační infekce SARS-CoV-2 do obrazu ARDS a onemocnění jiných orgánů?

V této úvaze navrhuji pravděpodobnou možnost a příčiny tohoto vývoje.

K přechodu do ARDS = severe COVID pravděpodobně dochází při rozvoji generalizovaného postižení endotelu= endotelitidě s následnou endotelovou dysfunkcí, vaskulitidou. Dochází k depozice nefagocytovaných imunokomplexů „specifická potilátky + SARS-CoV-2„ v endotelu. Vznikají též nejrůznější antifosfolipidové a antikardiolipidové autoprotilátky tzv. antifosfolipidový syndrom a rozvíjejí se tepenné i žilní trombózy, které embolizují do velkého i malého oběhu. Dochází k rozvoji
disseminované intravaskulární koagulace (DIC) s následným možným krvácením – např. do CNS, mozkovým infarktům, k selháním ledvin etc..

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • kardiovaskulární systém • plíce

Význam terapeutické antikoagulace u COVID19 na JIP

Recentní práce v JACC (2800 pts) prokazuje pozitivní dopad terapeutické antikoagulace na mortalitu u závažných forem COVID-19 v intenzivní péči a na umělé plicní ventilaci. Zde byl rozdíl v mortalitě 63% (LOS 9 dní) u pacientů bez antikoagulace vs 29% (LOS 21 dní) u antikoagulovaných, p<0.001. U méně závažných forem byl rozdíl nevýznamný.

Rubriky
• kardiovaskulární systém

Cardiovascular disease, drug therapy, and mortality in Covid-19

Další článek, tentokrát New England Journal of Medicine autorů Mehra et al. z Harvardu, Brigham and Women’s Hospital. Týká se v literatuře zmiňované vyšší úmrtnosti u nemocných s vysokým tlakem a jinými chorobami léčenými ACE inhibitory nebo ARBs. Autoři vyvracejí toto podezření podrobnou multicentrickou analýzou ohromné skupiny 8910 nemocných s COVID19.

Rubriky
• kardiovaskulární systém

Vztah mezi užíváním ACE inhibitorů / AT II blokátorů a pozitivním testem na Covid19 nebyl prokázán

Mehta v JAMA Cardiology publikoval 5.5.2020 retrospektivní studii na 18472 pacientech, z nichž 1322 (7.2%) bralo chronicky ACE inhibitory a 982 (5.3%) ATII blokátory. Pozitivní COVID-19 test byl zaznamenán u 1735 (9.4%) z nichž 116 (6.7%) bralo ACE inh. a 98 (5.6%) ATII blokátory. Souvislost s pozit COVID-19 nebyla prokázána (overlap propensity score–weighted odds ratio, 0.97; 95% CI, 0.81-1.15).
Výsledky podporují doporučení odborných společností pokračovat v zavedené léčbě buď s ACE inh. nebo ATII blokátory během pandemie COVID-19. Nepřímo i vylučují epidemiologické riziko pro tyto pacienty. Vztah mezi závažností stonání pro tyto pacienty a jejich medikací nebyl v retrospektivní studii prokázán.

Rubriky
• kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní

Vztah používání ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů k riziku vážného průběhu Covid19 není prokázán

Přehledný článek v JAMA autorů Patel a Verma shrnuje poznatky o užívání ACE a AT blokátorů.

K vysazení této skupiny kardiofarmak neexistuje žádná validní práce, jen patofyziologické úvahy. Zdá se poněkud spekulativní uvažovat, že blokáda receptoru přes který proniká koronavirus do buňky může být horší (pro předpokládanou upregulaci), než jeho neblokovaný stav. Ze sfery patofyziologie jsou také práce poukazující na protektivní efekt těchto léčiv.

V dotazníku pro rodiče žáků a studentů, kteří by měli v květnu nastoupit zpět do lavic je používání ACE/AT blokátorů v rodině považováno za jeden z hlavních rizikových faktorů. To je samozřejmě nesmysl a mělo by se na to upozornit – že je to možná stejně rizikové jako protektivní.