Rubriky
• CNS • CT, rtg, sono a MR • genetika • ledviny • ostatní • plíce

Doporučení = guidelines léčby COVID19

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Aktuální přehled doporučení léčby COVID19 v 215 stránkové publikaci opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY. Celkem se na publikaci podílí dalších 30 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Předposlední update byl proveden 9.10.2020, poslední 22.10.2020. Byla doplněna sekce „Therapeutic management“ s podrobnější diskuzí k indikaci podávání a k dávkování remdesviru a dexamethasonu a sekce o léčbě HIV+ pacientů s infekcí COVID19 a sekce „COVID a influenza“

V sekci klinických příznaků byla doplněna data a doporučení k léčbě perzistujících obtíží po prodělané infekci. V sekci léčby těžce nemocných (critically ill) byly doplněny podsekce „Sedation management“ a „Post-Intesive Care Syndrom“. Na konci každé sekce je uvedeno mnoho zdrojové literatury s elektronickými odkazy.

Rubriky
• CNS • kardiovaskulární systém • ledviny • ostatní

COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease

Mezinárodní kolektiv více než 40 autorů vydal přehledný článek a doporučení tzv. State of Art Review k léčbě trombotických a tromboembolických komplikací infekčního onemocnění COVID19. Tyto komplikace společně s přehnanou imunitní reakcí jsou nejčastější příčinou úmrtí či dlouhodobých následků infekce SARS-CoV2 při poškození plic, srdce, ledvin a mozku. Současně dochází velmi často ke zkřížené reakci s dalšími podávanými léky. Proto má standardizace léčby a prevence zcela zásadní vliv na osud nemocných.

Kromě toho též zatím používané léky COVID-19 mohou mít nepříznivé lékové interakce s antiagreganty a antikoagulanty. Pandemie může též kvůli alokaci zdrojů při sociálním distancování nepříznivě ovlivnit péči o pacienty bez COVID-19, ale s trombotickými příhodami.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • ledviny

Histopatologické nálezy na ledvinách při pitvách zemřelých na COVID19

Čínští autoři podrobně popisují post mortm nálezy na ledvinách u 26 zemřelých na COVID19. Prokazují četné a výrazné erytrocytové agregáty, blokující kapilární lumen. Tyto agregáty neobsahovaly trombocyty ani fibrinoidů. Patologové neprokazují známky vaskulitidy, intersticiálního zánět nebo krvácení. Vyšetření pomocí elektronového mikroskopu ukázuje shluky částic podobných koronavirům s výraznými hroty v tubulárním epitelu a podocytech. Dále bylo zjištěno, že receptor SARS-CoV-2, ACE2, je upregulovaný u pacientů s COVID-19 a imunobarvení pomocí nukleoproteinové protilátky SARS-CoV bylo pozitivní v tubulech. Studie poskytuje přímý důkaz invaze SARSCoV-2 do ledvinové tkáně.

Rubriky
• ledviny • věkové skupiny

Stratifikace rizikovosti nemocných s onemocněním ledvin, u který je vhodné setrvat v sociální izolaci v době pandemie COVID19

Nemocní s imunosupresí a s chronickým onemocněním ledvin patří mezí skupiny s vyšší mortalitou u onemocnění COVID19. Autoři z The Renal Association na stránkách www.renal.org (definují tři skupiny různě rizikových nemocných s imunosupresí při chronickém onemocnění ledvin. Nejrizikovější skupina jsou Ti, kteří užívají pod dobu delší než 6 měsíců cytotoxika / rituximab nebo jinou biologickou léčbu, dále Ti, kteří v současné době užívají cyklofosfamid perorálně nebo Ti, kteří užívají kortikosteroidy v dávce 20 mg prednisolonu / den a více.

Rubriky
• ledviny

Pacienti s onemocněním ledvin a COVID19 mají vysokou mortaliu

Rubriky
• ledviny • portály, deklarace, petice

Informace a články na stránkách nefrologické společnosti

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací stran COVID-19 se výbor ČNS rozhodl spustit na stránkách ČNS tuto část webu, která je věnovaná problematice COVID u CKD a RRT pacientů a též i možnému postižení ledvin při tomto onemocnění. Cílem těchto stránek není podat vyčerpávající informace, ale spíše zpřístupnit některé odkazy a literaturu, které se jeví jako užitečné pro praktikujícího nefrologa. Citace jsou řazeny dle hlavní problematiky. Uspořádal Ivan Rychlík.

https://www.nefrol.cz/covid-19

Rubriky
• ledviny

COVID19 – kromě ventilátorů začínají scházet i dialyzační přístroje

V nejvíce postižených zemích současnosti (UK, USA) je dalším „úzkým hrdlem lahve“ v akutní nemocniční péči počet dialyzačních přístrojů. Ke střednímu a závažnému poškození ledvin (AKI = acute kidney injury stage 2 and 3 ) dochází u COVID19 pacientů na JIP ve 20% až 30%. Pacienti s COVID-19 jsou „nesmírně kataboličtí“ s hyperkalémií, hyperfosfatémií a hlubokou metabolickou acidózou, jaká není u obvyklého selhání ledvin vidět. Autoři na serveru Medscape rozebírají situace v těchto zemích a možná řešení.

https://www.medscape.com/viewarticle/929073

Rubriky
• ledviny

COVID19 akutní renální selhání

Výskyt akutního selhání ledvin po infekci COVID-19 následuje po akutní respiračním onemocněná ve 3% až 9% případů. Iránští autoři popisují všechny možné mechanizmy poškození renálního parenchymu způsobující náhlé zhoršení funkce ledvin podmíněné poklesem glomerulární filtrace.

Rubriky
• kardiovaskulární systém • ledviny

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19

Autoři z Zürichu v článku z 20.4. v časopise Lancet upozorňují na to, že kromě zánětu plicního parenchymu jsou u mnoha nemocných s COVID patrné též zánětlivé změny endotelu v cévách srdce, mozku, ledvin či střev. Ty mohou vést poškození či k selhání těchto orgánů a ke smrti. Nejspíše jde o změny zcela nezávislé na rozsahu pneumonie. V extrémním případě dojde k nekróze buněk endotelu a následně k poškození myokardu, k plicním emboliím, cévním mozkovým příhodám a k ischemizaci stěny trávicí trubice.

http://www.en.usz.ch/media/press-releases/pages/covid-19-endotheliitis.aspx