Rubriky
• CNS • ledviny • plíce

Mechanizmus postižení mozku u COVID19 experimentální studie


. Autoři popisují distribuci proteinu S1, odděleného od vlastního viru (podjednotka spike proteinu), a jeho schopnost překonat „blood brain“ bariéru (BBB). Intravenózně injikovaný protein S1 (I-S1) byl vychytáván v různých orgánech, včetně plic, sleziny, ledvin a jater. Absorpce I-S1 byla nejvyšší v játrech a v plicích. Jde o experimentální studii na na myších uveřejněnou v prosinci 2020 v časopise Nature Neuroscience
V mozku myší byl protein I-S1 degradován a do 30 minut po injekci přestoupil polivna podaného množství stěnu kapilár. To naznačuje, že I-S1 vstupuje přes BBB neporušený, ale nakonec je degradován v mozku. Zde způsobí uvolnění cytokinů, které vyvolají zánětlivou reakci a následnou neurotoxicitu.
V závislosti na pohlaví myší bylo vychytávání protein I-S1 vyšší v bulbus olfacotirus, játrech a ledvinách u samců a ve slezině u samiček. Při intranazálním podání bylo množství proteinu v CNS 10x nižší, než při intravenózním podání.

Autoři vyvolali u myší zánětlivý stav injekcí lipopolysacharidu (LPS) a zjistili, že zánět zvýšil absorpci I-S1 v mozku i v plicích (kde byla absorpce zvýšena o 101%). Zánět může zvýšit toxicitu S1 pro plicní tkáň zvýšením absorpce,virového proteinu I-S1 a totéž platí pro jeho průnik do mozku, „pravděpodobně kvůli narušení BBB“.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • kardiovaskulární systém • ledviny • plíce

Pozdní komplikace nemocných hopitalizovaných s COVID19

Ve studi bylo sledováno 47780 hospitalizovaných pacientů s COVID-19 (průměrný věk 65 let, 55% mužů) , propuštěných nejpozději 31. srpna 2020, a tatko skupina byla statisticky srovnávána s s kontrolní skupinou s obdobnou klinickou i demografickou skladbou. Po dobu 140/153 dnů byla sledována úmrtnost ze všech příčin a diagnózy respiračních, kardiovaskulárních, metabolických, ledvinových a jaterních nemocí či opakovaná přijetí do nemocnice. Počet opakovaných přijetí byl u nemocných s prodělaným COVID-19, 3,5 krát (3,4 – 3,6) větší, než v kontrolní skupině. Počet úmrtí přepočtený na 1000 osob byl u nemocných s prodělaným COVID-19 7,7krát (7,2 – 8,3) větší.

Ve srovnání s běžnou populací byli jedinci s prodělaným COVID-19 ve věku ≥ 50 let, častěji muži, žijící v sicálně slabé oblasti, bývalý kuřáci, s nadváhou či obézní. Jednotlivci vyžadující hospitalizaci na JIP měli následně po propuštění vyšší výskyt respiračních onemocnění a cukrovky, ale opak byl pravdivý pro mortalitu, opakované přijetí do nemocnice a MACE (major adverse cardiovascular event). Článek dosud neprošel recenzním řízením a nebyl přijat k publikaci.

Rubriky
• CNS • CT, rtg, sono a MR • genetika • léčba, léky, ostatní • ledviny • plíce

Doporučení = guidelines léčby COVID19

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/

Aktuální přehled doporučení léčby COVID19 v 215 stránkové publikaci opakovaně zveřejňují američtí autoři – panel vedou dva lékaři z NIH, Bethesda a jeden lékař z Weill Cornell Medicine, NY. Celkem se na publikaci podílí dalších 30 vysoce erudovaných lékařů z amerických univerzit a výzkumných institucí. Předposlední update byl proveden 9.10.2020, poslední 22.10.2020. Byla doplněna sekce „Therapeutic management“ s podrobnější diskuzí k indikaci podávání a k dávkování remdesviru a dexamethasonu a sekce o léčbě HIV+ pacientů s infekcí COVID19 a sekce „COVID a influenza“

V sekci klinických příznaků byla doplněna data a doporučení k léčbě perzistujících obtíží po prodělané infekci. V sekci léčby těžce nemocných (critically ill) byly doplněny podsekce „Sedation management“ a „Post-Intesive Care Syndrom“. Na konci každé sekce je uvedeno mnoho zdrojové literatury s elektronickými odkazy.

Rubriky
• CNS • kardiovaskulární systém • léčba, léky, ostatní • ledviny

COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease

Mezinárodní kolektiv více než 40 autorů vydal přehledný článek a doporučení tzv. State of Art Review k léčbě trombotických a tromboembolických komplikací infekčního onemocnění COVID19. Tyto komplikace společně s přehnanou imunitní reakcí jsou nejčastější příčinou úmrtí či dlouhodobých následků infekce SARS-CoV2 při poškození plic, srdce, ledvin a mozku. Současně dochází velmi často ke zkřížené reakci s dalšími podávanými léky. Proto má standardizace léčby a prevence zcela zásadní vliv na osud nemocných.

Kromě toho též zatím používané léky COVID-19 mohou mít nepříznivé lékové interakce s antiagreganty a antikoagulanty. Pandemie může též kvůli alokaci zdrojů při sociálním distancování nepříznivě ovlivnit péči o pacienty bez COVID-19, ale s trombotickými příhodami.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • ledviny

Histopatologické nálezy na ledvinách při pitvách zemřelých na COVID19

Čínští autoři podrobně popisují post mortm nálezy na ledvinách u 26 zemřelých na COVID19. Prokazují četné a výrazné erytrocytové agregáty, blokující kapilární lumen. Tyto agregáty neobsahovaly trombocyty ani fibrinoidů. Patologové neprokazují známky vaskulitidy, intersticiálního zánět nebo krvácení. Vyšetření pomocí elektronového mikroskopu ukázuje shluky částic podobných koronavirům s výraznými hroty v tubulárním epitelu a podocytech. Dále bylo zjištěno, že receptor SARS-CoV-2, ACE2, je upregulovaný u pacientů s COVID-19 a imunobarvení pomocí nukleoproteinové protilátky SARS-CoV bylo pozitivní v tubulech. Studie poskytuje přímý důkaz invaze SARSCoV-2 do ledvinové tkáně.

Rubriky
• ledviny • věkové skupiny

Stratifikace rizikovosti nemocných s onemocněním ledvin, u který je vhodné setrvat v sociální izolaci v době pandemie COVID19

Nemocní s imunosupresí a s chronickým onemocněním ledvin patří mezí skupiny s vyšší mortalitou u onemocnění COVID19. Autoři z The Renal Association na stránkách www.renal.org (definují tři skupiny různě rizikových nemocných s imunosupresí při chronickém onemocnění ledvin. Nejrizikovější skupina jsou Ti, kteří užívají pod dobu delší než 6 měsíců cytotoxika / rituximab nebo jinou biologickou léčbu, dále Ti, kteří v současné době užívají cyklofosfamid perorálně nebo Ti, kteří užívají kortikosteroidy v dávce 20 mg prednisolonu / den a více.

Rubriky
• ledviny

Pacienti s onemocněním ledvin a COVID19 mají vysokou mortaliu

Rubriky
• ledviny • portály, deklarace, petice, odborné diskuze

Informace a články na stránkách nefrologické společnosti

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací stran COVID-19 se výbor ČNS rozhodl spustit na stránkách ČNS tuto část webu, která je věnovaná problematice COVID u CKD a RRT pacientů a též i možnému postižení ledvin při tomto onemocnění. Cílem těchto stránek není podat vyčerpávající informace, ale spíše zpřístupnit některé odkazy a literaturu, které se jeví jako užitečné pro praktikujícího nefrologa. Citace jsou řazeny dle hlavní problematiky. Uspořádal Ivan Rychlík.

https://www.nefrol.cz/covid-19

Rubriky
• ledviny

COVID19 – kromě ventilátorů začínají scházet i dialyzační přístroje

V nejvíce postižených zemích současnosti (UK, USA) je dalším „úzkým hrdlem lahve“ v akutní nemocniční péči počet dialyzačních přístrojů. Ke střednímu a závažnému poškození ledvin (AKI = acute kidney injury stage 2 and 3 ) dochází u COVID19 pacientů na JIP ve 20% až 30%. Pacienti s COVID-19 jsou „nesmírně kataboličtí“ s hyperkalémií, hyperfosfatémií a hlubokou metabolickou acidózou, jaká není u obvyklého selhání ledvin vidět. Autoři na serveru Medscape rozebírají situace v těchto zemích a možná řešení.

https://www.medscape.com/viewarticle/929073

Rubriky
• ledviny

COVID19 akutní renální selhání

Výskyt akutního selhání ledvin po infekci COVID-19 následuje po akutní respiračním onemocněná ve 3% až 9% případů. Iránští autoři popisují všechny možné mechanizmy poškození renálního parenchymu způsobující náhlé zhoršení funkce ledvin podmíněné poklesem glomerulární filtrace.