Rubriky
• imunitní a hematopoetický systém • incidence, mortalita, statistické analýzy • testování (rRT-PCR, IgG, IGM, IgM, T-CD4+, CD8+)

Jedině longitudinální studie imunity může poskytnou relevantní data

Je nutno ji provést longitudinálně v čase (opakované odběry v časových intervalech) na speciálně vybrané kohortě reprezentující populaci ČR, se zřetelem k oblastem a sociálním skupinám, mezi nimiž se virus SARs-COV2 nejvíce šíří.

Je třeba zajistit průběžný sběr kvalitních dat o výskytu infekce v celé populaci, aby bylo možné sledovat průběh epidemie a včas reagovat na případné změny dynamiky šíření. Navrhujeme proto provedení longitudinální studie na speciálně vybrané kohortě reprezentující populaci ČR, se zvláštním zřetelem k oblastem a sociálním skupinám, mezi nimiž se virus nejvíce šíří. Kohorta by měla být vybrána aktivně, s respektováním zásad provádění populačních výběrů, v rámci celé ČR. Vzorky by měly být sbírány pro všechny členy vybraných domácností nebo pohromadě žijících jednotlivců (domovy seniorů apod.), a to opakovaně v pravidelných intervalech po celou dobu, kdy bude potřeba šíření SARS-CoV-2 sledovat a kontrolovat. Sběr vzorků by měl být mobilní, přímo v domácnostech, pomocí k tomu určených a trénovaných mobilních týmů. Taková studie by dokázala poskytovat spolehlivá a téměř aktuální data dlouhodobě.

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • věkové skupiny

Incidence COVID19 u dětí

Mezi dětmi je výrazně méně hlášených případů než mezi dospělými. Celkem tvoří děti 1-5 % všech osob infikovaných COVID-19.

V italské studii publikované 22. dubna v JAMA Pediatrics 1 autoři analyzovali 815 článků, z nichž vybrali 18 studií s celkem 1065 dětmi a adolescenty s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2. V této skupině nebyl zaznamenán žádný případ úmrtí dítěte ve věku 0-9 let. Ve věkové skupině 10-19 let bylo zaznamenané jedno úmrtí. Ve studii byla zkoumána data 1065 dětských pacientů zejména z Číny ve věku do 19 let. Data byla sledována od začátku prosince 2019 do 3. března 2020 Děti bez ohledu na věk měly jen mírné respirační obtíže, především horečku, suchý kašel a malátnost nebo byly zcela bez obtíží. Hlavní znaky na zobrazovacích metodách byly ztluštění bronchiální stěny a oblasti s denzitou mléčného skla. Tento nález byl patrný i u asymptomatických nemocných. Jiná studie ukázala pouze 14 diagnostikovaných pacientů mladších 10 let z celkového počtu 8866 zkoumaných případů. 2

Příznaky COVID-19 u dětí jsou zpravidla mírné nebo žádné. 3 Příznaky u dětí nejčastěji zahrnují horečku, suchý kašel, únavu, rýmu, bolest hlavy, méně často pak bolest břicha, zvracení a průjem. Děti jsou také často asymptomatické – 90 % diagnostikovaných dětí je asymptomatických či má mírný průběh. Pouze 6,7 % případů u pediatrických pacientů má těžký průběh. Zpravidla jde o pacienty mladší jednoho roku nebo ty s dalšími onemocněními. 4 Pokud jsou děti hospitalizované, zpravidla vyžadují pouze podpůrnou léčbu. Většina dětí se vyléčí během jednoho až dvou týdnů. 5 Nejčastější způsob přenosu na děti (56 %) je od osob s nimi žijících a od rodiny. Průměrná inkubační doba u dětí je kratší než u dospělých, a to 5,4 dnů. U dospělých je to průměrně 6,5 dní. 6 Neexistuje důkaz o možném vertikálním přenosu z matky na dítě v těhotenství.

  • Polymorbidní děti Liší se informace ohledně toho, nakolik jsou ohrožené polymorbidní děti. Dosavadní výzkumy naznačují, že polymorbidní děti mají větší pravděpodobnost těžkého průběhu. 7 Jiné výzkumy však tvrdí, že polymorbidita není výrazně riziková. 8
1https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765169
2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32232980
3https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/coronavirus-covid-19-and-vulnerable-children
4https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32304191
5https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32232980
7https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32232980
8https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families
Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • karanténa, vakcíny, očkování • věkové skupiny

COVID19 dle věku

COVID-19 neohrožuje všechny lidi stejně. K účinnějšímu zacílení obrany teprve z kvalitních analýz pochopíme, kdo, proč a kdy je ohrožen. Je zřejmé, že těžké důsledky se bez určitých zdravotních dispozic netýkají dětí ani mladších lidí. Věk hraje roli zřejmě především v důsledku kumulace chorob, celkově špatného stavu a nízké odolnosti a event. malnutrici. Riziko nákazy i komplikací zhoršuje vyšší koncentrace virů – těsný kontakt, pobyt v masivně zamořeném prostoru s více nakaženými lidmi. V tom spočívá riziko pro klienty i personál ústavů bez ochranných pomůcek.

Všichni lidé mají právo na informace i solidaritu, aby si mohli život uspořádat podle konkrétních rizik a možností podpory. Každý sám musí uvážit, jaké riziko stojí za změnu životního způsobu.

V USA uváděl CDC USA weekly COVID-19 Surveillance Report pro období 12.2.-16.3. 2020 výskyt nejtěžších důsledků COVID-19 (přijetí na JIP, úmrtí) ve věku 45-54 let (5.4 %, 0.5 %), 55-64 let (4.7 %, 1.4 %), 65-74 let (8.1 %, 2.7 %), 75-84 let (10.5 %, 4.3 %), 85+ (6.3 %, 10.4 %). Čínské studie stanovily smrtnost u příznakových lidí pro věk 50-59 let na 3 %, 60-69 lety 4 %, 70-79 let 8 % a teprve 80+ 15 % (Wu Z., McGoogan J. JAMA 2020, 323 (13):1239-1242). Podle Verity R. et al. (Lancet Infect Dis. 2020 Mar 30. doi: doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7) byla case fatality rate v Číně 1.38 % (1.23-1.53), ve věku do 60 let 0.32 (0.27-0.38), ve věku 80+ 13.4 % (11.2-15.9). Velkou roli přitom hrála dostupnost zdravotní péče Ji Y. et al. (Lancet Global Health 2020, 8, 4), Li H. et al. (doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.25.20027672).

Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní • pro neodbornou veřejnost

COVID19 a vliv na celkovou mortalitu v evropských zemích

Dlouhodobá data o úmrtnosti ve 24 evropských zemích jsou průběžně zobrazována na dále uvedené webové adrese. Systém monitoringu EuroMOMO je založený na společné metodologii, kdy hlavním principem je srovnání pozorovaného týdenního počtu zemřelých (korigovaném o zpožděně registrované zemřelé), oproti očekávanému počtu (týdenní průměry za posledních cca 5 let – tzv. baseline). Autoři používají grafy znázorňující vývoj tzv. Z skóre v jednotlivých zemí.

Z skóre vyjadřuje násobek standardní odchylky od průměrné mortality v populaci daného státu v období posledních 5 let – tzv. baseline linie. Průměrná mortalita je očištěna od sezónních výkyvů.

Na grafech je velmi zřetelně patrno, jaký vliv má COVID19 na celkovou úmrtnost ve srovnání s chřipkovými epidemiemi předchozích let. V některých zemích je vliv pandemie COVID19 na úmrtnost velmi zřetelně patrný – Anglie, Španělsko, Francie, zatímco v jiných (Německo, Rakousko, Finsko, Maďarsko, Řecko atd.) není křivka vůbec změněna, nebo v posledních týdne klesá úmrtnost pod dlouhodobý průměr.

mortalita v týdnech 1-18 dle států, výkyvy odpovídají zhruba násobkům směrodatné odchylky

Na rozdíl od dat uváděných na https://www.worldometers.info/coronavirus/ se jedná o nezpochybnitelné údaje. U dat worldometers se srovnávají odlišené metodiky započítávání nemocných zemřelých na COVID19 i odlišené přístupy k testování populace v různých státech.

Zatím tato překvapivá fakt nejsou epidemiology neinterpretovaná!! Švédsko je z hlediska odchylky od křivky dlouhodobé mortality srovnatelné se Švýcarskem, resp. je na tom o trochu lépe i když Švýcarsko uzavřelo školy a hranice a Švédsko ne.

Dle počtu zemřelých na milion (viz worldometers) je tom Irsko stejně jako Švédsko. Irsko má zavřené školy od 12. března. Švédsko základní školy nikdy nezavřelo. Mortalita v Irsku ale poslední dva týdny velmi výrazně klesla pod dlouhodobý průměr (cca o 1,5 Z skóre). Naopak v Anglii vystoupala mortalita přes 45-násobek Z skóre a v Severním Irsku, zemi se stejným zdravotnickým systémem, stejnou metodikou výkazů bylo maximální odchylka 8,8 násobek Z skóre a v současnosti je úmrtnost pod dlouhodobým průměrem.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps