Rubriky
• incidence, mortalita, statistické analýzy • léčba, léky, ostatní • pro neodbornou veřejnost

COVID19 a vliv na celkovou mortalitu v evropských zemích

Dlouhodobá data o úmrtnosti ve 24 evropských zemích jsou průběžně zobrazována na dále uvedené webové adrese. Systém monitoringu EuroMOMO je založený na společné metodologii, kdy hlavním principem je srovnání pozorovaného týdenního počtu zemřelých (korigovaném o zpožděně registrované zemřelé), oproti očekávanému počtu (týdenní průměry za posledních cca 5 let – tzv. baseline). Autoři používají grafy znázorňující vývoj tzv. Z skóre v jednotlivých zemí.

Z skóre vyjadřuje násobek standardní odchylky od průměrné mortality v populaci daného státu v období posledních 5 let – tzv. baseline linie. Průměrná mortalita je očištěna od sezónních výkyvů.

Na grafech je velmi zřetelně patrno, jaký vliv má COVID19 na celkovou úmrtnost ve srovnání s chřipkovými epidemiemi předchozích let. V některých zemích je vliv pandemie COVID19 na úmrtnost velmi zřetelně patrný – Anglie, Španělsko, Francie, zatímco v jiných (Německo, Rakousko, Finsko, Maďarsko, Řecko atd.) není křivka vůbec změněna, nebo v posledních týdne klesá úmrtnost pod dlouhodobý průměr.

mortalita v týdnech 1-18 dle států, výkyvy odpovídají zhruba násobkům směrodatné odchylky

Na rozdíl od dat uváděných na https://www.worldometers.info/coronavirus/ se jedná o nezpochybnitelné údaje. U dat worldometers se srovnávají odlišené metodiky započítávání nemocných zemřelých na COVID19 i odlišené přístupy k testování populace v různých státech.

Zatím tato překvapivá fakt nejsou epidemiology neinterpretovaná!! Švédsko je z hlediska odchylky od křivky dlouhodobé mortality srovnatelné se Švýcarskem, resp. je na tom o trochu lépe i když Švýcarsko uzavřelo školy a hranice a Švédsko ne.

Dle počtu zemřelých na milion (viz worldometers) je tom Irsko stejně jako Švédsko. Irsko má zavřené školy od 12. března. Švédsko základní školy nikdy nezavřelo. Mortalita v Irsku ale poslední dva týdny velmi výrazně klesla pod dlouhodobý průměr (cca o 1,5 Z skóre). Naopak v Anglii vystoupala mortalita přes 45-násobek Z skóre a v Severním Irsku, zemi se stejným zdravotnickým systémem, stejnou metodikou výkazů bylo maximální odchylka 8,8 násobek Z skóre a v současnosti je úmrtnost pod dlouhodobým průměrem.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

1 komentář u „COVID19 a vliv na celkovou mortalitu v evropských zemích“