Rubriky
• ostatní

Druhá vlna může být horší kvůli současně probíhající chřipkové epidémii

Ředitel amerického CDC (Centers for Disease Control and Prevention) varoval 21.4.2020, že pokud dojde k druhé vlně epidemie COVID19 na podzim 2020 současně s epidemií chřipky může být zátěž zdravotního systému mnohem vyšší. V jiném příspěvku zde je na schématu vidět, že se sezónní výskyt obou typů infekcí prakticky shoduje.

https://www.medscape.com/viewarticle/929171

Rubriky
• incidence, mortalita • ostatní • pro neodbornou veřejnost česky

COVID19 a vliv na celkovou mortalitu v evropských zemích

Dlouhodobá data o úmrtnosti ve 24 evropských zemích jsou průběžně zobrazována na dále uvedené webové adrese. Systém monitoringu EuroMOMO je založený na společné metodologii, kdy hlavním principem je srovnání pozorovaného týdenního počtu zemřelých (korigovaném o zpožděně registrované zemřelé), oproti očekávanému počtu (týdenní průměry za posledních cca 5 let – tzv. baseline). Autoři používají grafy znázorňující vývoj tzv. Z skóre v jednotlivých zemí.

Z skóre vyjadřuje násobek standardní odchylky od průměrné mortality v populaci daného státu v období posledních 5 let – tzv. baseline linie. Průměrná mortalita je očištěna od sezónních výkyvů.

Na grafech je velmi zřetelně patrno, jaký vliv má COVID19 na celkovou úmrtnost ve srovnání s chřipkovými epidemiemi předchozích let. V některých zemích je vliv pandemie COVID19 na úmrtnost velmi zřetelně patrný – Anglie, Španělsko, Francie, zatímco v jiných (Německo, Rakousko, Finsko, Maďarsko, Řecko atd.) není křivka vůbec změněna, nebo v posledních týdne klesá úmrtnost pod dlouhodobý průměr.

mortalita v týdnech 1-18 dle států, výkyvy odpovídají zhruba násobkům směrodatné odchylky

Na rozdíl od dat uváděných na https://www.worldometers.info/coronavirus/ se jedná o nezpochybnitelné údaje. U dat worldometers se srovnávají odlišené metodiky započítávání nemocných zemřelých na COVID19 i odlišené přístupy k testování populace v různých státech.

Zatím tato překvapivá fakt nejsou epidemiology neinterpretovaná!! Švédsko je z hlediska odchylky od křivky dlouhodobé mortality srovnatelné se Švýcarskem, resp. je na tom o trochu lépe i když Švýcarsko uzavřelo školy a hranice a Švédsko ne.

Dle počtu zemřelých na milion (viz worldometers) je tom Irsko stejně jako Švédsko. Irsko má zavřené školy od 12. března. Švédsko základní školy nikdy nezavřelo. Mortalita v Irsku ale poslední dva týdny velmi výrazně klesla pod dlouhodobý průměr (cca o 1,5 Z skóre). Naopak v Anglii vystoupala mortalita přes 45-násobek Z skóre a v Severním Irsku, zemi se stejným zdravotnickým systémem, stejnou metodikou výkazů bylo maximální odchylka 8,8 násobek Z skóre a v současnosti je úmrtnost pod dlouhodobým průměrem.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

Rubriky
• ostatní

Rozcestník lékařských informací o SARS-CoV-2 a COVID-19

Na této stránce najdete odkazy na relevantní lékařské zdroje, které byly pečlivě vybrány předními českými odborníky z oblasti medicíny. Odkazy jsou rozděleny do více kategorií dle témat a oborů.

U každého odkazu je stručná sumarizace obsahu článku a jméno toho, kdo článek přečetl, excerptoval a doporučuje.

Rubriky
• CT, rtg, sono a MR • ostatní • plíce

Guidelines Fleischnerovi společnosti

Fleischnerova společnost je odborná skupina pneumologů, radiologů a hrudních chirurgů – viz zde https://fleischner.memberclicks.net/

Tato společnost vydala též pokyny jak přistupovat k indikaci zobrazovacích metod. na rozdíl od ostatních pokynů uveřejnených na tomto webu rozdělila indikace do tří skupin dle klinické situace a symptomů včetně výsledků prvního testu rRT-PCR a závažnosti klinického stavu.

Rubriky
• kardiovaskulární systém • ostatní

Vztah používání ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů k riziku vážného průběhu Covid19 není prokázán

Přehledný článek v JAMA autorů Patel a Verma shrnuje poznatky o užívání ACE a AT blokátorů.

K vysazení této skupiny kardiofarmak neexistuje žádná validní práce, jen patofyziologické úvahy. Zdá se poněkud spekulativní uvažovat, že blokáda receptoru přes který proniká koronavirus do buňky může být horší (pro předpokládanou upregulaci), než jeho neblokovaný stav. Ze sfery patofyziologie jsou také práce poukazující na protektivní efekt těchto léčiv.

V dotazníku pro rodiče žáků a studentů, kteří by měli v květnu nastoupit zpět do lavic je používání ACE/AT blokátorů v rodině považováno za jeden z hlavních rizikových faktorů. To je samozřejmě nesmysl a mělo by se na to upozornit – že je to možná stejně rizikové jako protektivní.

Rubriky
• ostatní

Projekt britské vlády a univerzity v Oxfordu Coronavirus Government Response Tracker

Coronavirus Government Response Trackeru poskytuje zájemcům jak kód API tak veškerá aktuální data volně ke stažení ve formátu CSV. Dostupná data i jejich vizualizace jsou na tomto odkazu …

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Rubriky
• ostatní

Manuál opatření při SARs-COV2 infekci v kanadských domovech seniorů

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevent-control-covid-19-long-term-care-homes.html

Rubriky
• ostatní • věkové skupiny

COVID a děti – NEJM

Na rozdíl od infikovaných dospělých se zdá, že většina infikovaných dětí má mírnější klinický průběh. Ze 171 dětí s pozitivním rRT-PCR s věkovým mediánem 6.7 let mělo horečku 41.5% a dalí časté příznaky infekce byl kašel a farngeální erytém. 27 pacentů (15.8%) nemělo žádné symptomy ani radiologické známky pneumonie.

text článku z 23.4.2020

Rubriky
• ostatní

!

Odkazy na lékařské zdroje jsou rozděleny do více kategorií. U každého odkazu je stručná sumarizace obsahu článku a jméno toho, kdo článek přečetl, excerptoval a doporučuje. Jedná se především o signatáře dokumentu – výzvy publikované na konci dubna zde a jejího pokračování zde.